wsh logo

„Konsekwencje społeczno – gospodarcze wybuchu pandemii COVID -19”- Debata Ekspercka

Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego

Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu, Wydział Prawa i Administracji, Akademickie Biuro Rachunkowe, Studenckie Forum Business Centre Club zapraszają do udziału w Debacie Eksperckiej nt. „Konsekwencje społeczno – gospodarcze wybuchu pandemii COVID -19”

 

Debata Ekspercka odbędzie się 22 kwiatnia 2022 roku .

ZAŁOŻENIA DEBATY EKSPERCKIEJ

Pandemia Covid – 19 to czas zupełnie niecodzienny dla nas wszystkich. Wywołała ona wieloaspektowy kryzys, który wykroczył poza ramy kryzysu zdrowotnego, gospodarczego, czy też społeczno-politycznego, a jego implikacje muszą być rozpatrywane wielowymiarowo. Stwierdzenie, że skutki pandemii Covid-19 odczuły oraz będą odczuwały przez dłuższy czas praktycznie wszystkie sektory Polskiej gospodarki jest już dla wszystkich oczywiste. Przez ostatnie miesiące słyszeliśmy o upadkach wielkich korporacji lub o rynkach, które w efekcie pandemii odnotowały miliardowe straty podczas lockdownu. Nie tak często natomiast mówi się o branżach, które nie tylko wyszły obronną ręką, a nawet zyskały podczas trwającej pandemii COVID-19. Pandemia nowego koronawirusa pokazała, zarówno uczestnikom rynków, decydentom, jak i ogółowi społeczeństwa, że klęski żywiołowe mogą wywołać bezpośredni globalny destrukcyjny wpływ gospodarczy na niespotykaną dotąd skalę. Dlatego ocena wpływu pandemii COVID-19 na gospodarkę jest bardzo ważna z punktu widzenia rządów, przedsiębiorstw, jak i gospodarstw domowych.

Tematyka debaty eksperckiej obejmuje istotę przemian społeczno – gospodarczych, jakie nastąpiły w efekcie wybuchu pandemii koronawirusa. Liczymy, że będzie to przede wszystkim płaszczyzna wymiany poglądów naukowych oraz doświadczeń praktycznych.

Zakres tematyczny debaty obejmuje takie zagadnienia jak m.in.:

 • Wpływ pandemii, w tym lockdownu na sektor małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Konsekwencje pandemii dla mobilności międzynarodowej.
 • Funkcjonowanie gospodarstw domowych w obliczu pandemii.
 • Oddziaływanie pandemii na prowadzoną politykę makroekonomiczną.
 • Wpływ pandemii na koniunkturę gospodarczą.
 • Rynek pracy w obliczu pandemii Covid – 19.
 • Wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych w początkowym okresie pandemii.
 • Funkcjonowanie biur rachunkowych w okresie pandemii.
 • Praca zdalna, a zarządzanie zasobami ludzkimi.
 • Wpływ COVID-19 na działalność handlową i marketingową.
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w okresie pandemii.
 • Psychologiczne konsekwencje epidemii COVID-19 w przypadku dzieci i młodzieży.
 • Konsekwencje pandemii COVID-19 dla edukacji dzieci i młodzieży.
 • Skutki społecznej izolacji.
 • Zaufanie społeczeństwa w okresie pandemii.
 • Społeczne konsekwencje pandemii w obszarze aktywności zawodowej.
 • Sytuacja mieszkańców obszarów wiejskich i miejskich w okresie pandemii.
 • Wpływ pandemii covid-19 na poziom życia osób starszych.
 • Działania społeczeństwa wobec obywateli najbardziej narażonych na emisję wirusa Covid – 19.
 • Dzieci i młodzież w sytuacji Covid – 19.
 • Priorytety polityki społecznej państwa.
 • Przemoc w rodzinie w kontekście wprowadzonego lockdownu.
 • Wpływ pandemii na wybrane aspekty życia Polaków.

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr Ewelina Markowska – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, pracownik naukowo – dydaktyczny AHNS w Radomiu

dr inż. Emilia Żuchowska- Kotlarz – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji AHNS w Radomiu

Oliwia Kopyt – Przewodnicząca Samorządu Studentów AHNS w Radomiu

Dominik Kędzierski – Studenckie Forum Business Centre Club

Mgr Anna Słopiecka- Sekretarz Loży Radomskiej Business Centre Club

MIEJSCE DEBATY

Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu ul. Traugutta 61 a

Prosimy o przesłanie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO do 10 kwietnia 2022 r. na adres email: emarkowska@wsh.pl

W ramach debaty zostaną ogłoszone wyniki dwóch konkursów skierowanych do uczniów szkół średnich, których organizatorem jest Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu. Pierwszy konkurs to konkurs na najlepszą prezentację pt. „Zagrożenia i społeczne konsekwencje pandemii”, drugi zaś – pt. „Konsekwencje gospodarcze wybuchu pandemii COVID – 19”. Ideą pierwszego konkursu jest wskazanie zarówno na zagrożenia, jak i społeczne konsekwencje wprowadzonej izolacji w związku z wybuchem koronawirusa.  Relacje społeczne zostały uzależnione wówczas od technologii, a niepewność związana z procesami, na które nie ma wpływu społeczeństwo spowodowała zredefiniowanie życiowych priorytetów oraz ujawniła poziom naszych kompetencji i predyspozycji związanych z potrzebą społecznej solidarności. Tym samym trwała izolacja odbiła się na społecznej i psychicznej kondycji społeczeństwa.Ideę drugiego konkursu stanowi wskazanie na konsekwencje pandemii dla gospodarki na poziomie makro, a także poziomie mikro w tym odnoszące się do adaptacji przedsiębiorstw i gospodarstw domowych do zmian w postpandemicznej gospodarce.

Szczegóły konkursu pt. „Zagrożenia i społeczne konsekwencje pandemii”

Szczegóły konkursu pt.„Konsekwencje gospodarcze wybuchu pandemii COVID – 19”

Udostępnij
youtube
youtube
youtube
Skip to content