wsh logo

NOWOŚĆ Wydawnictwa Akademii Handlowej Nauk Stosowanych

Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego

Premiera monografii „Funkcje Prezydenta w polskiej tradycji ustrojowej” autorstwa doktora Adama Tokarskiego jest już dostępna w Wydawnictwie Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu.

[…] Prezydent to najczęściej stosowane określenie jednoosobowej głowy państwa republikańskiego. Z powszechności występowania tego urzędu we współczesnych demokracjach nie wynika jednak jego jednolity prawnoustrojowy status. Odmienność modeli prezydentury przejawia się zazwyczaj przede wszystkim w trybie powoływania, funkcjach ustrojowych, relacjach z innymi organami władzy oraz mechanizmach egzekwowania odpowiedzialności prezydentów w porządkach ustrojowych poszczególnych państw. Dostrzegalne w tym zakresie różnice ujawniają się nie tylko przy porównywaniu ustrojów różnych państw. Analizując bowiem zmiany zachodzące w porządku ustrojowym tego samego państwa można zaobserwować zmiany pozycji ustrojowej Prezydenta, które mają niekiedy gwałtowny i radykalny charakter. Uwaga ta w pełni znajduje również zastosowanie w odniesieniu do ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie prawie stuletni okres, który upłynął od ustanowienia urzędu Prezydenta, dostarczył wielu przykładów na to, jak zmienne może być pojmowanie funkcji głowy państwa przez ustrojodawcę. Uznać należy również, że kwestia prezydenckich funkcji, kompetencji i ich zmian stanowi jeden z najistotniejszych, a w przypadku niektórych okresów historycznych najistotniejszy z elementów definiujących system rządów obowiązujący w Polsce. Ponadto analiza prezydenckich funkcji ustrojowych może stanowić punkt wyjścia do rozważań na temat ewolucji polskiego ustroju w przeszłości i przewidywań dotyczących jego kształtu w przyszłości. W niniejszej publikacji podjęta została próba kompleksowego ukazania funkcji ustrojowych, pojmowanych jako głównych kierunków działania głowy państwa i służących ich realizacji kompetencji Prezydenta […].

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content