wsh logo

Psycholog przyszłości – kompetencje, wyzwania, oczekiwania społeczne. Sympozjum

Sympozjum naukowe

W dniu 21 kwietnia 2022 roku, w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu, odbyło się w Sympozjum metodyczno – szkoleniowe na temat: Psycholog przyszłości – kompetencje, wyzwania, oczekiwania społeczne. Sympozjum kończyło pierwszy etap projektu badawczego pod tytułem, Kompetencje nowoczesnego psychologa. Projekt jest realizowany na Wydziale Nauk Społecznych naszej Uczelni pod kierunkiem naukowym Prof. AHNS dr Leszka Mellibrudy.  

Sympozjum otworzył Dziekana WSSiT Prof. AHNS Dr Andrzej Gołębiowski. W słowach wprowadzenia, zwrócił uwagę na potrzebę kształcenia dobrych, nowoczesnych i wyposażonych w szerokie kompetencje psychologów i psychoterapeutów dla subregionu radomskiego. Praca Uczelni w dużej mierze, bowiem jest odpowiedzią na potrzeby lokalnego rynku pracy i potrzeby społeczne, które w dobie pandemii i wojny w Ukrainie wciąż rosną.

Zapotrzebowanie społeczne na usługi psychologów, różnych specjalności jest ogromne. Wspomniane zapotrzebowanie potwierdził zaproszony na sympozjum Mgr Włodzimierz Wolski – Dyrektor Ośrodka interwencji Kryzysowej w Radomiu. Prelegent w swoim wystąpieniu zaprezentował pracę psychologów w perspektywie pomocy ludziom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych. Rynek usług psychologicznych i zapotrzebowanie na usługi psychologiczne w subregionie radomskim, przedstawiła również, Pani Mgr Agnieszka Sekulska – Kierownik Mazowieckiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej w Radomiu, Prezeska Stowarzyszenia Kombinat Aktywności Lokalnej w Radomiu.

W kolejnym wystąpieniu, mogliśmy usłyszeć z ust Prof. AHNS dr Leszka Mellibrudy, informacje na temat, zmiany oczekiwań społecznych wobec roli psychologa i potrzeby szerszego spojrzenia na zadania zawodowe i kompetencje psychologa współczesności. Prof. Leszek Mellibruda, jako Lider akademickiego projektu badawczego KONOP, przedstawił zespół badawczy, założenia projektu i cel prowadzonych badań.

Omawiając kompetencje współczesnego psychologa – w opiniach studentów AHNS – Mgr Ewelina Mleczkowska, wykładowca AHNS Radom, członek Zespołu Projektowego AHNS KONOP, wskazała na kilka istotnych kwestii dotyczących kompetencji kluczowych dla psychologa XXI wieku z perspektywy studentów. Interesujące wnioski, jakie wypływają z badań projektowych na szerokiej grupie badawczej, studentów i nauczycieli akademickich, skonfrontowano z opiniami nauczycieli pracujących w szkołach.

Wystąpienie pod tytułem „Opinie i oczekiwania nauczycieli wobec nowocześnie myślących i pracujących w oświacie psychologów”, przygotowała Dr Milena Matuszewska-Birkowska, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych. Jednym z celów projektu, jest poznanie „Postawy studentów psychologii AHNS w Radomiu wobec własnej pracy i kompetencji zawodowych nowoczesnego psychologa”. Wstępne wyniki sondażu Zespołu KONOP w tym obszarze, zaprezentowała Pani Dominika Osuch, magistrantka AHNS, członek Zespołu Projektowego AHNS KONOP.   Na bazie prowadzonych badań, analizy potrzeb psychologów, pedagogów i środowiska społecznego na usługi w zakresie psychologii, Zespół badawczy, poszukuje nowoczesnych ścieżek podnoszących, jakość kształcenia na kierunku psychologia. Zadania, jakie stawia przed sobą projekt dotyczą między innymi: badania predyspozycji osobowościowych do wykonywania zawodu psychologa, badania motywacji wyboru kierunku kształcenia w obszarze psychologii, wypracowanie narzędzia badającego rozwój osobowy na poszczególnych etapach kształcenia studenta.

Odległe, możliwe skutki Projektu KONOP, czyli co zrobimy dzisiaj i czego oczekujemy jutro, przedstawiła w swojej prezentacji, Dr Marta Czerwiec. Cele projektu widziane w perspektywie długoterminowej dają nadzieję na profesjonalne przygotowanie absolwentów kierunku psychologia do pracy w kontekście wyzwań współczesności. W wystąpieniu Autorka nawiązywała do konieczności poszukiwania rozwiązań dydaktycznych odpowiadających potrzebom współczesnego człowieka, jego osobowości, wpływom kulturowym, zmianom, jakie zachodzą w środowisku pracy i w mentalności społecznej. Sympozjum zakończyła dyskusja i robocza debata Zespołu Projektowego AHNS KONOP nad koniecznymi i możliwymi innowacjami w nauczaniu psychologów w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu.

                                                               

Dziękujemy!

Prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content