wsh logo

Jak efektywniej pomagać dzieciom i młodzieży w kryzysie emocjonalnym. Debata Ekspercka

Debata 21.04

Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu i Stowarzyszenie „Kombinat Aktywności Społecznej” w Radomiu w dniu 21 kwietnia 2022 roku zorganizowała Debatę Ekspercką pod tytułem, Jak efektywniej pomagać dzieciom i młodzieży w kryzysie emocjonalnym? 

Debata jest podsumowaniem pierwszej części projektu badawczo – rozwojowego, realizowanego przez Wydział Studiów Strategicznych i Technicznych pod tytułem: Bezpieczeństwo społeczne mieszkańców subregionu radomskiego. Jednym z elementów realizowanego projektu, jest budowanie lokalnej sieci wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego dla mieszkańców Radomia i Subregionu Radomskiego. W projekcie bierze udział również Stowarzyszeniem „Latorośl” w Radomiu, oraz inne organizacje społeczne. Przeprowadzona wstępna diagnoza społeczna, dotycząca wsparcia psychologicznego ujawniła, jak bardzo dramatyczna jest skala kryzysu zaburzeń zdrowia psychicznego. Co więcej, skala problemu wciąż rośnie, potęgowana wojną w Ukrainie, kończącą się pandemiczną izolacją społeczną. Spotkanie eksperckie miało na celu ukazanie, jakie działania prewencyjne można wprowadzić, aby pogarszająca sytuacja uległa zmianie. Eksperci zwrócili uwagę, że zjawisko wielowymiarowe i wymagające podejścia interdyscyplinarnego i systemowego.

Debatę otworzyli prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski i Prezeska Stowarzyszenia Kombinat Aktywności Społecznej mgr Agnieszka Sekulska, witając zaproszonych gości i przedstawiając problematykę projektu. Debatę poprowadził Pan Konrad Budzyński, student kierunku psychologia AHNS. Jako pierwszy, głos zabrał Prof. AHNS dr Leszek Mellibruda. Zwrócił uwagę, iż zaburzenia zdrowia psychicznego narastają w związku z nową rzeczywistością, w której przyszło nam żyć. Świat stawia nowe wyzwania i jednocześnie nowe zagrożenia, którym naprzeciw wychodzą organizacje społeczne i inicjatywy rządowe tworzące programy profilaktyki.

Jednym z nowych obszarów profilaktyki jest świat wirtualny i zagrożenia płynące ze strony technologii cyfrowych. Podjęty temat wywołał dyskusję wokół pytania, jakie można podjąć skuteczne działania profilaktyczne, aby zmniejszyć skale prób samobójczych, samookaleczeń wśród dzieci i młodzieży. Poruszony temat autoagresji, wiąże się z problematyką uzależnienia od Internetu i zaburzeń indywidualnych w związku z obecnością świata wirtualnego w codziennym życiu. Obserwując rosnącą skalę przemocy psychicznej wśród dzieci i młodzieży eksperci wskazali, jak można moderować dostęp do świata wirtualnego dzieci poprzez informacje dostępną w Internecie, z którymi rodzice powinni się zapoznać.

Rola rodziny w profilaktyce to forma edukacji i wsparcia. Szkoła powinna prowadzić poradnictwo dla rodziny i tylko we współpracy mogą odnieść sukces. Mgr Katarzyna Ziętek, zwracała uwagę na rolę współpracy z rodzinami dzieci doświadczających kryzysu, czy nawet traumy. Zdaniem Ekspertów, nie tylko informacja i wiedza, ale również przekształcanie postaw, stanowi o sukcesie działań profilaktycznych. Jedną ze wspomnianych form działań profilaktycznych jest Wolontariat, który przynosi wiele dobrego młodzieży i zmienia ich postawy w stosunku do drugiego człowieka, czują się potrzebni.

W dalszej części dyskusji, głos zabrał Prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski, wskazując na współczesne nurty i tendencje w profilaktyce społecznej. Podkreślił znaczenie profilaktyki integralnej i integrującej lokalne społeczności. Zagadnienie modelu skutecznej profilaktyki zaburzeń psychicznych odniósł do koncepcji Profesora Zbigniewa Gasia i Profesora Jerzego Mellibrudy, jako fundamentów współczesnych działań profilaktycznych. Uczestnicy panelu, odnieśli się do działań profilaktyki podejmowanej wśród środowisk najbliższych dzieciom i młodzieży, jakimi są rodzina i szkoła. Tworzenie programów mających na celu objęcie w ramach profilaktyki rodziców jak i młodzieży. Na potrzebę rozwiązań systemowych i wsparcia rodziny, zwracały uwagę, mgr Monika Dudek i mgr Ewelina Mleczkowska. Panelistki, mgr Milena Durasiewicz i mgr Michalina Kulczykowska, wskazały, że przykład powinien iść od osób dorosłych, którzy jako dojrzali ludzie powinni swoją postawą nieświadomie zmieniać świat dzieci i młodzieży.

Pozytywne nastawienie, emocje przekazywane dzieciom są kluczem do relacji z nimi. Omówiono rolę i zadania telefonu zaufania, prowadzonego przez Fundację Dajmy dziaciom Siłę w Warszawie i Numeru Alarmowego 112. Prelegentki mające doświadczanie w pracy telefonów zaufania, wskazały, iż operatorzy stanowią kluczowe ogniwo w systemie wsparcia, interwencji i pierwszej pomocy. Budowanie skutecznego modelu profilaktyki powinno być oparte na dobrych podstawach prawnych, rzetelnej diagnozie czynników ryzyka oraz na profesjonalnej kadrze. W debacie podkreślono, iż świadomy, uśmiechnięty, szczęśliwy rodzic, nauczyciel, drugi człowiek może okazać się najlepszą formą profilaktyki. Profilaktyka, to budowanie szczęście drugiego człowieka, które w głównej mierze zależy od każdego z nas i jest budowane poprzez okazywanie wolności, przyjaźni, miłości i radości. Końcową część debaty eksperckiej wypełniły pytania od zgromadzonych gości spotkania.

Podsumowaniem Debaty, był wykład otwarty, na temat: Jak rodzic może/powinien wspierać emocjonalnie nastolatka w rozwoju psychoseksualnym?”
Wykład poprowadziła, mgr Elżbieta Janicka, seksuolożka, terapeutka par oraz propagatorka działań na rzecz zdrowia oraz edukacji seksualnej. Prelegentka zwracała uwagę na partnerstwo rodziców i nauczycieli w procesie wychowania dzieci i młodzieży. Istotnym elementem tego procesu jest edukacja seksualna, która w wielu środowiskach jest obszarem zaniedbanym lub traktowanym marginalnie.

W debacie wzięło udział wielu psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, pracowników Ośrodków Adopcyjnych, wielu przedstawicieli Organizacji Trzeciego Sektora i studentów Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu oraz Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego w Radomiu.

Dziękujemy !

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content