wsh logo

Nabór na stanowisko Naczelnika Wydziału Aplikacji i Baz Danych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego

Stanowisko: Naczelnik Wydziału Aplikacji i Baz Danych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Miejsce pracy: Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3

Wynagrodzenie zasadnicze: od 8127,84 zł do 9143,82 zł brutto

Osoba na tym stanowisku:

 • Kieruje pracą Wydziału, planuje i określa zadania bieżące oraz długoterminowe dla pracowników wydziału, w szczególności: nadzoruje tworzenie, modernizację i standaryzację wewnętrznych systemów teleinformatycznych w KPRM, dokonuje ocen pracy podległych pracowników, przygotowuje wnioski i propozycje personalne wynikające z aktualnych potrzeb i decyzji kierownictwa komórki organizacyjnej
 • Określa potrzeby i plany informatyzacji Urzędu w zakresie wyposażenia w systemy, urządzenia teleinformatyczne i oprogramowanie, nadzoruje realizację zakupów i wdrożenia zakupionych rozwiązań a także prowadzi nadzór w zakresie licencjonowania i unifikacji oprogramowania dla potrzeb komórek organizacyjnych
 • Realizuje zamówienia publiczne, zapytania ofertowe, w tym sporządza Opisy Przedmiotu Zamówienia oraz umów oraz bierze udział w pracach komisji przetargowych
 • Prowadzi działania prewencyjne oraz analizę i zarządzanie w zakresie reagowania na wykryte podatności oprogramowania
 • Bierze udział w planowaniu budżetu komórki organizacyjnej
 • Udziela pomocy merytorycznej i technicznej pracownikom urzędu w zakresie rozwiązywania błędów w funkcjonowaniu systemów teleinformatycznych pozostających w kompetencji Wydziału
 • Nadzoruje i zarządza prawidłową realizacją umów licencyjnych a także realizuje cykliczne przeglądy zgodności licencyjnej oprogramowania
 • Wspiera projekty i inicjatywy w obszarze wdrażanych w KPRM licencji i aplikacji.

Potrzebne Ci będą (wymagania niezbędne):

 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe powyżej 4 lat w zakresie związanym z obsługą teleinformatyczną
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Wiedza z zakresu: podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa, Prawa zamówień publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych
 • Znajomość: systemów operacyjnych Windows oraz aplikacji biurowych i użytkowych, zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Kompetencje miękkie: komunikacja, w tym asertywność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, współpraca, zarządzanie ludźmi
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe):

 • doświadczenie zawodowe powyżej 1,5 roku w zakresie realizacji zamówień w oparciu o aktualne przepisy prawa, a także obsługą Helpdesk oraz systemów dziedzinowych, w tym co najmniej 1 rok w kierowaniu zespołem
 • przeszkolenie zakresu: prawa zamówień publicznych, nowych technologii informatycznych
 • wiedza z zakresu: technologii MS 365, programowania, nowych technologii informatycznych.

Co oferujemy:

 • Ruchomy czas pracy pomiędzy 7.00 a 9.30
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • „Trzynaste” wynagrodzenie
 • Możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami
 • Bogaty pakiet szkoleń, możliwość refundacji kosztów nauki języka, studiów podyplomowych
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Dofinansowanie do żłobka/przedszkola/klubiku dziecięcego
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
 • Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych
 • Możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego dla pracownika i członków rodziny, oraz ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie
 • Możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 • Możliwość skorzystania z niskooprocentowanej pożyczki
 • Wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej
 • Możliwość udziału w wycieczkach krajoznawczych
 • Możliwość angażowania się w organizowane akcje wolontariackie
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce do odświeżenia się
 • Stołówka pracownicza
 • Strefa aktywności
 • Pokój dla rodzica z dzieckiem
 • Dobra lokalizacja
 • Miła atmosfera pracy

WIĘCEJ INFORMACJI

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content