wsh logo

 „Czynniki biologiczne w środowisku pracy a choroby zawodowe” – Konferencja naukowa metodyczno-szkoleniowa

Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego

W dniu 25 października 2022 roku w Auli Audytorium Primum, Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu, odbyła się konferencja naukowa metodyczno – szkoleniowa na temat: Czynniki biologiczne w środowisku pracy a choroby zawodowe.

 

W Konferencji wzięło udział ponad 300 osób. Wśród uczestników byli przedstawiciele Powiatowych Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych z Województwa Mazowieckiego, inspektorzy pracy, lekarze medycyny pracy oraz innych specjalności, pracownicy gabinetów kosmetycznych, pracownicy salonów tatuażu, pracownicy DPS, przedstawiciele szkół, studenci UTH, studenci AHNS, uczniowie ZDZ i kilku innych radomskich szkół średnich.

Jak wskazano podczas obrad choroby zawodowe są obecnie jednym z poważniejszych problemów zdrowotnych wielu społeczeństw. Ich występowanie, dynamika, rodzaj zmieniają się na przestrzeni czasu i są niejako efektem ubocznym rozwoju przemysłu, zmian zachodzących w środowisku pracy, rozwoju technologii cyfrowych, zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby itp. Wieloaspektowe spojrzenie na choroby zawodowe nie może pomijać czynników biologicznych, jakie występują w miejscu pracy człowieka. W pracy człowiek spędza znaczną część swojego aktywnego życia, stąd ważne jest, aby był to czas spędzony w higienicznym i bezpiecznym środowisku, co podkreśliła Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Radomiu Lucyna Wiśniewska. Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu realizując projekt Bezpieczeństwo społeczne mieszkańców subregionu radomskiego, poprzez organizację konferencji stara się akcentować znaczenie czynników biologicznych w rozprzestrzenianiu się chorób zawodowych oraz innych zagrożeń, które odpowiednio wcześnie wykryte mogą być skutecznie eliminowane. Konferencje otworzyła, lek. med. Lucyna Wiśniewska – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu oraz Prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski.

Wśród Prelegentów znaleźli się:

Dr Paweł Wdówik – Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny pracy, kierownik Oddziału w Radomiu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy. Podczas swojego wystąpienia omówił, Choroby zawodowe wywołane czynnikami biologicznymi w Polsce, wskazując na częstotliwość ich występowania, procedury związane z uznaniem występujących schorzeń za choroby zawodowe oraz etiologię występowania wspomnianych chorób.

Dr inż. Józef Witczak – Wiceprezes Zarządu Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia, Pracowników Służb BHP, w wystąpieniu zatytułowanym, Praktyczne aspekty ochrony pracowników przed czynnikami biologicznymi w środowisku pracy, podkreślił wymiar ochrony pracownika na stanowisku pracy. Prelegent wskazał na obowiązki po stronie pracodawcy w zakresie tworzenia bezpiecznych miejsc pracy oraz na zasady BHP, jakich przestrzegać powinien pracownik. Wspólne poczucie odpowiedzialności przekłada się na bezpieczeństwo w firmie i na bezpieczeństwo społeczne.

Mgr Jarosław Wiatrak – Kierownik Sekcji Nadzoru Higieny Pracy, przedstawił wykład na temat, Rola inspekcji sanitarnej w stwierdzeniu choroby zawodowej. Prelegent wskazał na istotną rolę inspektorów BHP w zakresie wzmacniania sytemu bezpieczeństwa pracy, zgłaszania nieprawidłowości, procedowania poszczególnych przypadków w sytuacji ich zgłoszenia.

Mgr inż. Jacek Wojciechowski – Kierownik Oddziału Radomskiego Okręgowego Inspektoratu, Pracy w Warszawie, ukazał Choroby zawodowe w statystyce kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, zaprezentował statystyki dotyczące występowania chorób zawodowych w Polsce. Prelegent uzasadniał rozkład poszczególnych jednostek chorobowych w zależności od środowiska pracy z zaakcentowaniem czynników biologicznych, stanowiących przedmiot debaty.

Mgr Beata Mnich – Kierownik Sekcji Nadzoru Epidemiologii PSSE w Radomiu przedstawiła wystąpienie na temat, Postępowanie po ekspozycji zawodowej na biologiczne czynniki chorobotwórcze: HIV, HBV, HCV. Osoby w sposób szczególny narażone na zakażenie wymienionymi wirusami powinny zachować szczególną ostrożność w miejscu pracy podczas wykonywania czynności zawodowych. Pracodawca natomiast powinien organizować stosowne szkolenia, dbać o odpowiednią ochronę w zakresie środków dezynfekcyjnych, masek, rękawiczek itp. Wspólna odpowiedzialność to również zadanie dla pacjentów, którzy stanowią źródło zakażenia.

Mgr Milena Durasiewicz – Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu, podjęła próbę odpowiedzi na pytanie, Jak przeciwdziałać chorobom zawodowym wykorzystując czynniki żywieniowe. Wystąpienie miało charakter prezentacji z pozycji psychodietetyka i akcentowało wpływ stylu odżywiania na funkcjonowanie człowieka w środowisku pracy. Istotną rolę w tym zakresie stanowi dobór produktów żywieniowych, dieta, częstotliwość spożywania posiłków, dostosowanie diety do cech osobniczych człowieka oraz wiele innych.

Mgr Marek Czubara – Konsultant ds. higieny ECOLAB Sp. z o.o. podczas prezentacji, zachęcała do częstej dezynfekcji rąk, sprzętu i mebli, jako sposobu na walkę z zakażeniami. Tytułowe, Dezynfekuj, nie ryzykuj, stanowi podstawowy czynnik budowania bezpieczeństwa miejsca pracy w sytuacji zagrożenia związanego z zakażeniami i przenoszeniem chorób poprzez kontakt „ręka – ręka, ręka – twarz, ręka – inne części ciała”.

Prof. dr Andrzej Gołębiowski Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu, przedstawił temat, Biologiczne determinanty chorób zawodowych i funkcjonowania w środowisku pracy, jako następstwo syndromu DDA. Jest to problem dotykający znacznej części społeczeństwa. Badania wielu pracowni i dociekania naukowców dowodzą, że z syndromem DDA w Polsce żyje ponad połowa społeczeństwa. Najczęściej jest to zagadnienie nieuświadomione, niezdiagnozowane i niedoceniane. Skutki syndromu DDA, przekładają się natomiast zarówno, na jakość i wydajność pracy, jak i na bezpieczeństwo pracy i związane z nim wypadki przy pracy.

Po zaplanowanych wystąpieniach odbyła się dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji.

Wydarzenie było organizowane przez: Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Radomiu, Akademię Handlową Nauk Stosowanych w Radomiu, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział Radom, Polskie Towarzystwo Higieniczne w Warszawie.

Partnerem wspierającym był:

Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie oddział w Radomiu.

Patronat Honorowy objęli:

Pani Magdalena Kaczmarek – Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie, Pan Radosław Witkowski – Prezydent Miasta Radomia, Pan Waldemar Trelka – Starosta Radomski.

 

PARTNERZY:

 

Prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski

 

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content