wsh logo

Bogusław Śliwerski

LESZEK MELLIBRUDA

pedagog, profesor Uniwersytetu Łódzkiego oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; doktor honoris causa UMCS w Lublinie (2014), UKW w Bydgoszczy (2016), KUL w Lublinie (2017) i Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy (2019) i UKSW w Warszawie (2020); przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (2011-2019); członek Rady Doskonałości Naukowej (2019-2023).

Ukończył pedagogikę na Uniwersytecie Łódzkim w 1977 roku i podjął pracę na tej uczelni. W 1985 otrzymał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, w 1993 na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie pedagogika, a w 1999 został mianowany profesorem nauk humanistycznych (od 2011 r. decyzją MNiSW – nauk społecznych).

Ostatnio wydał m.in.: Wprowadzenie do teorii krytykoznawstwa. Krytyka naukowa (nie tylko) w pedagogice, (Kraków 2021); (współaut. M. Paluch). Uwolnić szkołę od systemu klasowo-lekcyjnego (Kraków 2021); Pedagogika holistyczna. Studium z perspektywy metanauk społecznych (Warszawa 2020); [Kontr-]rewolucja oświatowa. Studium z polityki prawicowych reform edukacyjnych (Łódź 2020),  Pedagogika (współred. Z. Kwieciński, Warszawa 2019); Turystyka habilitacyjna Polaków na Słowację w latach 2008-2016. Studium krytyczne (Łódź 2018); Pedagogia harcerskiego wychowania (Kraków 2018); Książki (nie)godne czytania? (Kraków 2017), Meblowanie szkolnej demokracji (Warszawa 2017), Meblowanie szkolnej demokracji (Warszawa 2017). Redaktor naczelny kwartalnika „Studia z Teorii Wychowania”; zainteresowania naukowe: pedagogika ogólna, filozoficzne i teoretyczne podstawy wychowania, pedagogika porównawcza, andragogika i pedagogika (wczesno)szkolna. Blog: www.sliwerski-pedagog.blogspot.com

W Akademii Handlowej Nauk Stosowanych profesor wykłada przedmiot Organizacja przestrzeni edukacyjnej.

Zdj. źródło: https://www.polityka.pl 

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content