wsh logo

Kontrola wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych-warsztat

Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego

7 marca 2023 r. odbył się warsztat nt. „Kontrola wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych”. Uczestniczyli w niej studenci AHNS, a poprowadziła go Pani Mariola Adamczyk – inspektor kontroli Zakładu kierujący Wydziałem Kontroli Płatników Składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oddziału w Radomiu.

 

 

Spotkanie miało na celu przedstawienie uczestnikom podstawowych zasad kontroli przez ZUS płatników składek, wynikających z ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Organizatorem warsztatu była Pani dr inż. Emilia Żuchowska-Kotlarz, prof. AHNS – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji AHNS, a prowadzącym warsztat – Pani Mariola Adamczyk – ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Pani Mariola Adamczyk omówiła pojęcie kontroli, jej celu i zakresu, a także uprawnień i obowiązków inspektora kontroli oraz płatników składek. Podkreśliła, że celem kontroli jest ocena wywiązywania się przez płatników składek z obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz innych zadań zleconych ZUS, obejmującej zakresem przede wszystkim: zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych; prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek oraz innych składek i wypłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład; ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu; prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe; wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych oraz dokonywanie oględzin składników majątku patników składek zalegających z opłatą należności. Odnosząc się natomiast do praw i obowiązków stron kontroli wyjaśniła m.in., że inspektor kontroli ZUS ma prawo badać wszelkie księgi, dokumenty finansowo-księgowe i osobowe oraz inne nośniki informacji związane z zakresem kontroli, ma także prawo dokonywać oględzin i spisu składników majątku, zabezpieczać zebrane dowody, żądać udzielenia informacji, legitymować osoby, przesłuchiwać świadków oraz przesłuchiwać płatnika składek i ubezpieczonego. Kontrolowany z kolei ma obowiązek w szczególności udostępnić żądane dokumenty oraz składniki majątku do oględzin, zapewnić właściwe warunki do przeprowadzenia kontroli, udzielać wyjaśnień kontrolującemu oraz w razie potrzeby przekazać kopie dokumentów  oraz przedstawić tłumaczenia dokumentów na język polski. Pani inspektor podkreśliła przy tym, że kontrolujący może w stosunku do płatnika składek podejmować tylko takie czynności, na których wykonanie pozwalają mu przepisy prawa. Jeżeli w ocenie płatnika składek, inspektor kontroli ZUS dokonuje czynności kontrolnych z naruszeniem obowiązującego prawa, może on skorzystać z przewidzianych na tę okoliczność środków prawnych.

Dodatkowo prowadząca wyjaśniła zasady kontroli i związane z tym prawa przedsiębiorcy oraz ustaleniami kontroli. Na zakończenie Pani inspektor wyjaśniła na czym polega  wykroczenie przeciwko kontroli oraz opowiedziała o możliwych zachowaniach płatnika składek lub osoby zobowiązanej do działania w jego imieniu zakłócających kontrolę ZUS.

Dziękujemy za interesujące i miłe warsztaty.

Zapraszamy ponownie!

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content