wsh logo

Zagrożenia wynikające z procesów globalizacyjnych a bezpieczeństwo rodziny

Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego

W dniu 10 marca 2023 roku, odbyła się w murach Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu, Konferencja na temat, Zagrożenia Społeczne Wynikające z Procesów Globalizacyjnych a Bezpieczeństwo Rodziny. Konferencja była zorganizowana przez AHNS w Radomiu i Stowarzyszenie Karuzela w Radomiu.

 

Wydarzenie było odpowiedzią na zjawisko chorób cywilizacyjnych i zagrożeń płynących z procesów globalizacyjnych, jakie są obserwowane w ostatnich latach w Polsce. Spośród licznych problemów na czoło wysuwa się brak silnych więzi rodzinnych. Znaczna grupa osób, doświadcza problemów z komunikacją międzypokoleniową w rodzinie. Dzieci prezentują coraz trudniejsze postawy, których osoby dorosłe nie potrafią zrozumieć. Depresja oraz uzależnienia chemiczne i behawioralne coraz bardziej degradują młode pokolenie Polaków.

Podjęta przez prelegentów problematyka wpisuje się w aktualne problemy, z jakimi borykają się rodzice, nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy w swojej codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą. Konferencja odbywająca się z inicjatywy środowiska Organizacji Trzeciego Sektora i Uczelni, była adresowana do nauczycieli, pedagogów, psychologów oraz pracowników organizacji pozarządowych zajmujących się dziećmi, młodzieżą. W sposób szczególny akcentowano problemy dzieci ze spektrum Autyzmu.  W konferencji wzięło udział ponad 100 uczestników. Wśród gości honorowych była Pani dr Katarzyna Kalinowska – wiceprezydent miasta Radomia.

Uczestników Konferencji, w imieniu JM Rektor Prof. AHNS dr Elżbiety Kielskiej, przywitał Prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski, Dziekan Wydziału Studiów Strategicznych i Technicznych. W imieniu organizatorów głos zabrała mgr Katarzyna Ziętek, Wiceprezes Stowarzyszenia Karuzela w Radomiu. Po powitaniu gości, głos zabrała Pani Prezydent dr Katarzyna Kalinowska. Wskazała na konieczność i doniosłość publicznej debaty na temat, zaanonsowany tytułem konferencji. Problem depresji i samobójstw dzieci i młodzieży w regionie Radomia jest poważny i wymaga współpracy wielu środowisk celem jego minimalizowania i przeciwdziałania występowaniu.

W dalszej części konferencji głos zabrała Pani mgr Linda Dąbrowska. Prelegentka omówiła, rolę Współpracy placówki z rodzicami. Wystąpienie ukazało szereg aspektów mających znaczenie dla powodzenia terapii dziecka ze spektrum Autyzmu wynikających z dobrze przebiegającej współpracy pomiędzy terapeutami a rodzicami. Organizacja wielu zajęć terapeutycznych może przynieść odwrotne do spodziewanych efekty, zwłaszcza w sytuacji, kiedy niektóre metody pracy są sprzeczne ze sobą, zbyt obciążające dziecko lub nakładają się na siebie. W procesie terapii i wsparcia dziecka, ważną rolę odgrywa komunikacja interpersonalna.

Stąd dr Anna Zając, reprezentująca Stowarzyszenie Karuzela, w wystąpieniu zatytułowanym Mowa a komunikacja, wskazała na istotne różnice w rozumieniu obu terminów. Podkreśliła znaczenie właściwej komunikacji w pracy z dzieckiem i jego rodziną. Pani Doktor, łącząc świat nauki i praktyki terapeutycznej podała szereg przykładów poprawnie przebiegającej komunikacji, wskazując jednocześnie szereg błędów popełnianych przez rodziców, pedagogów, terapeutów. Efektywna terapia jest możliwa przy założeniu postawienia dobrej diagnozy i wdrożenia właściwego indywidualnego programu terapii. Autyzm to nie tylko trudne zachowanie, to nie tylko problem rodziców, czy obarczonych nim dzieci. Często staje się on problemem społecznym, powodując cechy nieprzystosowania, patologii, a bywa, że i przestępczości. Na te kwestie, zwrócił uwagę kolejny prelegent.

Wystąpienie na temat, Trudne zachowania a bezpieczeństwo dziecka, przedstawił dr Tomasz Srebnicki, reprezentujący Uniwersytet Medyczny w Warszawie. W swojej prezentacji odniósł się do przyczyn, przejawów i następstw trudnych zachowań dzieci i młodzieży, stanowiących prawdziwe wyzwanie wychowawcze dla rodziców i nauczycieli. W szkołach tego rodzaju zachowania mogą, a często mają przełożenie na oceny, wizerunek ucznia, jego funkcjonowanie w klasie i postrzeganie przez nauczycieli. Wystąpienie było praktycznym szkoleniem, jak reagować na trudne, nieprzewidywalne postawy w kontekście różnych sytuacji edukacyjnych i domowych. W kolejnym wystąpieniu Doktor T. Srebnicki, omówił problematykę depresji wśród dzieci i młodzieży. Zjawisko, które przez wiele lat było marginalizowane i bagatelizowane, obecnie wybuchło z wielką mocą stając się prawdziwym problemem społecznym. Wciąż jednak, stawiane jest w wielu środowiskach pytanie, Depresja wymysł czy realne zagrożenie wśród dzieci i młodzieży, które stało się tematem wystąpienia dra Tomasza Srebnickiego. Zjawisko depresji jest obecnie „w natarciu”, dynamicznie się rozwija, podsycane problemami cywilizacyjnymi, wpływem technologii cyfrowych. Depresja jest chorobą, z którą rodzice sobie nie poradzą, bez wsparcia specjalistów, których ciągle w naszym kraju brakuje.

Rozwój rodziny w kontekście kryzysu tożsamości i więzi społecznej, był tematem wystąpienia Prof. AHNS dra Andrzeja Gołębiowskiego. W sposób szczególny w wystąpieniu zaakcentowano problem Syndromu Dorosłego Dziecka Alkoholika, z którym boryka się wielu dorosłych. Bycie ofiarą choroby alkoholowej rodziców, rozwinięte i zapomniane mechanizmy współuzależnienia sprawiają, że wielu dorosłych odbiera swoje życie, jako „bolesny ciężar”. Zranienia i urazy z dzieciństwa w bliskości alkoholika, sprawiają, iż osoby dorosłe nie potrafią poczuć się szczęśliwe.

Konferencja była okazją do wymiany poglądów, zdobycia nowej wiedzy, poznania wielu metod pracy z dzieckiem i jego rodziną w sytuacji kryzysu, traumy, spektrum Autyzmu, depresji. Spotkanie było przestrzenią, w której spotkali się naukowcy i praktycy, budujący zdrowy, szczęśliwy świat dla dzieci i młodzieży w obliczu zagrożeń bezpieczeństwa indywidualnego i społecznego. Konferencja była realizowana, jako część projektu realizowanego przez WSSiT naszej Uczelni, pod nazwą, Budowanie bezpiecznych przestrzeni społecznych. W obliczu wojny w Ukrainie, fali uchodźców wojennych, trudnej sytuacji ekonomicznej wielu rodzin, realizacja podobnych projektów społecznych, naukowych i badawczych jest wpisana w tworzone partnerstwo publiczno – prywatne, sektora Organizacji Pozarządowych i świadczy o społecznej odpowiedzialności Uczelni.

Dziękujemy za obecność!

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content