wsh logo

Testy statyczne do badania różnic w programie Statistica

Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego

Akademicka Pracownia Testów Psychologicznych AHNS Testoteka zaprasza studentów nauk społecznych na warsztaty poświęcone wnioskowaniu statystycznemu.

 

 

W trakcie spotkania uczestnicy zapoznają się z najczęściej stosowanymi testami do badania różnic. Omówione zostaną warunki stosowania testów parametrycznych, w tym sprawdzenie normalności rozkładu zmiennej zależnej (testy Kołmogorowa-Smirnowa i Shapiro-Wilka) oraz homogeniczność wariancji między grupami (test Levene’a). Ćwiczone będą umiejętności posługiwania się testami parametrycznymi (test t Studenta) i nieparametrycznymi (test Manna-Whitneya), zarówno dla prób niezależnych, jak i zależnych oraz dla jednej próby. W przypadku porównań więcej niż dwóch grup uczestnicy nabędą umiejętność stosowania jednoczynnikowej analizy wariancji oraz testu Kruskala-Wallisa wraz testami post-hoc. Obliczana będzie również siła efektu (d Cohena, g Hedgesa, Eta kwadrat). Warsztat przydatny będzie zwłaszcza studentom psychologii, którzy w ramach pisania pracy magisterskiej analizują zebrany materiał empirycznych, stosując metody statystyczne. Obliczenia zostaną przeprowadzone przy użyciu najnowszej wersji profesjonalnego oprogramowania statystycznego STATISTICA 13.3.
Uczestnicy warsztatów będą mieli również możliwość samodzielnego wykonywania testów oraz analizy i interpretacji uzyskanych wyników. Zapoznają się również z ogólnie przyjętymi standardami raportowania wyników opracowanymi przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne (APA)

Termin i miejsce spotkania: sobota 15.04.2023 godz. 15.00, Aula 2 ul. Mazowieckiego 7a

Zapraszam serdecznie
prof. AHNS dr Paweł Nowak
Koordynator Akademickiej Pracowni Testów Psychologicznych AHNS

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content