wsh logo

Problemy bezpieczeństwa na wschodniej granicy Unii Europejskiej

Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego

W dniu 23 maja 2023 roku odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa nt.: Problemy bezpieczeństwa na wschodniej granicy Unii Europejskiej. Konferencję zorganizował Wydział Studiów Strategicznych i Technicznych Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu we współudziale z Wyższą Szkołą Zarządzania Bezpieczeństwem w Koszycach.

Międzynarodowy charakter debaty stworzył możliwość prezentacji dorobku specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa wynikającego ze współpracy środowiska naukowego z przedstawicielami administracji rządowej, władz samorządowych, służb mundurowych i organizacji społecznych, w szczególności ze wschodnich  regionów państw członkowskich Unii Europejskiej. Głównymi problemami poruszanymi podczas konferencji były wyzwania w zakresie  współpracy międzynarodowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa na wschodnich rubieżach UE, wsparcia uchodźców z Ukrainy, powstrzymania niekontrolowanej migracji z Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki przez granicę z Białorusią, a przede wszystkim wielopłaszczyznowa pomoc ludności spoza UE w sytuacji, jakiej się aktualnie znajduje.

W sesji plenarnej, między innymi Generał Tomasz Drewniak, przybliżył zwiększającą się aktywność wojsk amerykańskich na wschodniej flance NATO, w tym podkreślił znaczącą rolę Polski, jako bliskiego sojusznika USA i wiarygodnego członka NATO. Inwazję Rosji na Krym, a w szczególności jej napaść na suwerenną Ukrainę, wskazał jako moment przełomowy relokacji wojsk amerykańskich i natowskich na wschód Europy. Omówił ich znaczącą rolę w budowanie gwarancji bezpieczeństwa na naszym kontynencie i powstrzymywania imperialistycznych zapędów dyktatora Federacji Rosyjskiej.

Inny prelegent, ks. prof. Dariusz Peter z UKSW w Warszawie wygłosił prelekcję na temat słuszności prowadzenia wojen – czy wojna może być sprawiedliwa. Podkreślił, iż dawniej wojna była zjawiskiem  powszechnym i  tak na prawdę czymś normalnym, zaś dzisiaj coraz częściej pojawia się opinia, że żadna wojna nie jest sprawiedliwa. Usprawiedliwione mogą być jednak działania zbrojne w obronie zagrożonego życia, wolności lub ubogich i słabych. Podkreślił, iż dążenie do rozpętania wojny atomowej jest zbrodnią przeciwko ludzkości.

Dr Adam Ziółkowski poruszył problem coraz powszechniejszego powstawania barier granicznych pomiędzy państwami, które jak zaznaczył, nie chronią skutecznie danego państwa przed istniejącymi zagrożeniami, nie rozwiązują problemów, a dzielą narody i budują bariery w relacjach dwustronnych. Stają się symbolem bezsilności i braku porozumienia. Zdecydowania większość tych murów bądź trudnych do sforsowania ogrodzeń wzdłuż międzypaństwowych granic powstało w ciągu ostatnich 50 lat. Niepokojącym staje się również to, że wznoszenie murów nie jest dziś domeną państw autorytarnych. Budują je liberalne demokracje, często te cieszące się opinią wielokulturowych, przyjaznych niegdyś migrantom kraje.

Bariery graniczne stają się wielkim problemem między innymi dla rozwoju lokalnej gospodarki, przyczyniają się do wzrostu przestępczości, czy dewastacji przyrody. Podjął ten problem prof. Janusz Ziółkowski, który opierając się na prowadzonych w ostatnich latach badaniach własnych, zwrócił uwagę na ograniczone możliwości walki z epizootią zwierząt w regionach przygranicznych (przykład afrykańskiego pomoru świń). Podkreślił, że w przeciwdziałaniu tego typu zagrożeniom istotna jest współpraca sąsiednich państw w wielu obszarach wzajemnego oddziaływania.

Kolejne wystąpienia panelowe dotyczyły również innych ważkich problemów Wystąpienia poświęcone były między innymi potrzebie i sposobom udzielania pomocy, w szczególności dzieciom, które znalazły się na terenach dotkniętych bestialstwem wojny, możliwościom łagodzenia skutków wojny, walki ze stresem pourazowym, wsparciu uchodźców wojennych w możliwych obszarach. W kilku wystąpieniach poruszona została godna naśladowania postawa społeczeństwa polskiego wobec uchodźców i działania polskich władz rządowych i samorządowych. Między innymi dr Andrzej Gołębiowski przybliżył wysiłek naszych władz i społeczności lokalnej w organizację bazy lokalowej, systemu informacyjnego, wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, pomocy materialnej i wolontariatu w celu wyjścia naprzeciw potrzebom uchodźców z Ukrainy.

Godne uwagi były również wystąpienia studentów z różnych ośrodków  akademickich. Cechowała je dojrzałość poglądów szerokie spojrzenie na poruszane problemy, słuszność definiowanych wniosków i jasność przekazu.

 

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content