wsh logo

Międzynarodowy Wykład Otwarty- prof. Oleksandr Punda

Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego

Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu Wydział Prawa i Administracji zaprasza na wykład międzynarodowy, organizowanych w formie on-line, pod hasłem:

 Specyfika organizacji administracji publicznej w okresie stanu wojennego: aspekty prawne, zarządcze i finansowe (doświadczenia Ukrainy)

Wykład poprowadzi  

prof. Oleksandr Punda

Chmielnicki Uniwersytet Narodowy

23 marca 2024roku, godzina 10. 00 – 11. 20

Jak wskazują współczesne konflikty zbrojne i wydarzenia natury polityczno-militarnej, cele wojny osiąga się innymi sposobami niż do tej pory, a tym samym państwo, jego władze publiczne (w tym administracja), społeczeństwo, gospodarka i poszczególni obywatele muszą również osiągnąć zdolność do funkcjonowania w warunkach odmiennych niż klasyczny konflikt zbrojny. Określa się je jako działania poniżej progu wojny, hybrydowe, działania które przynoszą nie mniej dotkliwe straty ludzkie, materialne i niematerialne, dezorganizując wrażliwy jak nigdy dotąd aparat państwowy, jego gospodarkę, administrację i społeczeństwo. W obliczu tak zarysowanej sytuacji problemowej rodzi się pytanie o współczesny charakter i zakres koniecznych działań państwa, jego władz publicznych, administracji publicznej, gospodarki narodowej, organizacji społecznych i obywateli w ustawowo określonych warunkach „zewnętrznego zagrożenia państwa, w tym spowodowanego działaniami o charakterze terrorystycznym lub działaniami w cyberprzestrzeni” i „napaści zbrojnej”.

Link dostępu do wykładu dla Gości- KLIKNIJ TUTAJ

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content