wsh logo

Ochrona konsumenta na przykładzie umów kredytu obarczonego ryzykiem walutowym (CHF) – webinar

Rekrutacja na studia ruszyła! Promocja 1000 zł mniej za pierwszy semestr!

Zapraszamy na webinar organizowany przez Wydział Prawa i Administracji i Koło Naukowe Leksykon Prawa pt. „Ochrona konsumenta na przykładzie umów kredytu obarczonego ryzykiem walutowym (CHF)”, który odbędzie się 13 czerwca o godzinie 18.00 na FB i YouTube.

Naszym Gościem będzie dr hab. Aleksandra Nadolska, która w trakcie wykładu przedstawi praktyczne aspekty systemowej ochrony konsumentów (klientów) usług finansowych w kontekście sporów sądowych związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z czynności bankowych. Szczególnej analizie poddane zostaną kluczowe w tej materii kwestie materialne i procesowe, które ujawniły się w ramach tzw. spraw „frankowych” (dot. umów kredytu indeksowanego do waluty obcej i denominowanego w walucie obcej). Ponieważ Pani Profesor jest czynnym radcą prawnym, dlatego jej wykład będzie miał charakter analizy przypadków.

Aleksandra Nadolska – radca prawny (nr wpisu GD 2510), doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne (tytuł monografii  „Soft law w regulacji rynku finansowego w Polsce: rekomendacje, wytyczne i lista ostrzeżeń publicznych KNF”, doktor nauk prawnych (tytuł pracy doktorskiej „Komisja Nadzoru Finansowego jako element nowej instytucjonalnej architektury nadzoru nad rynkiem finansowym w Unii Europejskiej”), wykładowca na Uniwersytecie Łódzkim, biegły sądowy z zakresu jednolitego rynku finansowego Unii Europejskiej, ekspert Europejskiego Kongresu Finansowego w zakresie tzw. kredytów „frankowych“,- recenzent stały czasopisma naukowego Financial Law Review.

„Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji (prawo stacjonarne, studia doktoranckie) oraz Wydziału Zarządzania (studium podyplomowe rachunkowości i finansów) Uniwersytetu Gdańskiego, a także Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Gdyni (obecnie WSB). Ukończyłam też Studia Podyplomowe Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii na Wydziale Prawa i Administracji UG. Jak dotąd uczestniczyłam w kilkudziesięciu konferencjach naukowych (w tym międzynarodowych), podczas których prezentowałam wyniki swoich badań oraz kilkunastu ogólnopolskich certyfikowanych szkoleniach z zakresu prawa: cywilnego, postępowania cywilnego, gospodarczego, handlowego, finansowego, budowlanego, ochrony własności przemysłowej, medycznego, pracy, przewozowego upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Od kilku lat biorę również czynny udział w Ogólnopolskich Seminariach Naukowych Prawa Rynku Finansowego.

Przez wiele lat pracowałam w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku, Sądzie Okręgowym w Gdańsku i Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku na stanowisku asystenta sędziego, dzięki czemu zdobyłam ogromne doświadczenie w zakresie stosowania i wykładni prawa cywilnego (materialnego i proceduralnego) oraz gospodarczego. Przez kilka lat byłam wolontariuszem w dziale prawnym Centrum Praw Kobiet Oddziale w Gdańsku, a także sądowym kuratorem społecznym przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku. Obecnie współpracuję z kilkoma kancelariami prawnymi, specjalizując się w obsłudze prawnej z zakresu prawa unijnego i rynku finansowego.

Moje zainteresowania obejmują przede wszystkim zagadnienia związane z aspektami prawnymi funkcjonowania jednolitego rynku finansowego Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem instytucji nadzoru nad tym rynkiem, banku centralnego oraz funduszu gwarancyjnego i ich roli w sieci ochrony finansowej. Jednocześnie zajmuje się ochroną klienta usług finansowych i ekonomiczną analizą prawa w kontekście efektywności oraz skuteczności nadzoru finansowego oraz sieci bezpieczeństwa finansowego. Nadto interesuję się prawem własności przemysłowej, nowych technologii (w szczególności FinTech), odpowiedzialnością władzy publicznej (w szczególności na gruncie realizacji stosunków prawnoadministracyjnych).”

Zapraszamy do udziału!

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content