wsh logo
studia wsh

Studia magisterskie

czas trwania

Czas trwania: 2 lata (4 semestry)

KONCEPCJA STUDIÓW

Celem kształcenia jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry menedżerskiej dla potrzeb biznesu, administracji oraz organizacji społecznych. Studenci w trakcie studiów zdobywają pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania różnymi sferami działalności podmiotów rynkowych oraz optymalnego wykorzystania rzadkich zasobów: ludzkich, rzeczowych i finansowych. Studenci poznają zagadnienia społeczne, prawne i ekonomiczne, tworzące podbudowę dla zrozumienia istoty zarządzania w różnych jego aspektach, analizowania zjawisk i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i mikroskali w organizacji.

Program kształcenia na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia o profilu praktycznym ukierunkowany jest na efekty i ma charakter interdyscyplinarny. Treści kształcenia obejmują zagadnienia z zakresu nauk o zarządzaniu oraz przedmioty z zakresu nauk ekonomicznych i nauk prawnych. W programie studiów znalazła się też problematyka indywidualnej przedsiębiorczości. Absolwenci posiadają umiejętności wykorzystywania wiedzy rachunkowej i technologii informatycznych przy podejmowaniu decyzji strategicznych i operacyjnych w przedsiębiorstwach.

Program studiów ma charakter interdyscyplinarny. Treści kształcenia obejmują zagadnienia prawnicze oraz przedmioty z zakresu nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu, m.in.:

  • pogłębioną wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych oraz zaawansowaną wiedzę specjalistyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i pokrewnych dotyczącą funkcjonowania, rozwoju i odnowy strategicznej organizacji i systemów gospodarczych w warunkach postępujących procesów integracji europejskiej, globalizacji, zagrożeń demograficznych i środowiskowych,
  • zdolność abstrakcyjnego myślenia i krytycznego rozumienia wiedzy, umożliwiającą identyfikację, opis, analizę oraz interpretację złożonych procesów  i problemów przedsiębiorstwa (instytucji) i jego otoczenia,
  • umiejętność integrowania wiedzy z różnych dziedzin w celu dokonywania całościowej diagnozy sytuacji oraz tworzenia innowacyjnych rozwiązań problemów w środowisku pracy, a także poza nim,
  • przygotowanie do aktywnego uczestniczenia w projektach współpracy międzynarodowej i rozumienia kwestii odmienności kulturowych,
  • umiejętność rozstrzygania sytuacji konfliktu społecznego, a także mediacji i przekonywania do współdziałania w imię osiągania wspólnych celów
  • przygotowanie do aktywnego uczestniczenia w procesach decyzyjnych oraz w tworzenie i realizację złożonych przedsięwzięć w środowisku pracy i poza nim,
  • umiejętność jasnego i jednoznacznego przedstawiania i konsultowania, w gronie specjalistów, swoich wniosków oraz teoretycznych i praktycznych przesłanek, które stanowią ich podstawę,
  • zrozumienie zobowiązań profesjonalnych i społecznych absolwenta studiów z obszaru nauk społecznych.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwenci studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie mogą podjąć pracę w firmach konsultingowych, agencjach marketingowych, reklamowych, rekrutacyjnych, w przedsiębiorstwach, jako specjaliści organizacji i zarządzania, menedżerowie i kierownicy średniego szczebla, specjaliści ds. analiz i sprawozdawczości, zarządzania personelem. Są przygotowani do podjęcia pracy w jednostkach administracji publicznej, państwowej i samorządowej, a także w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym jako doradcy lub konsultanci. Absolwenci są również przygotowani do realizacji własnej przedsiębiorczości i współzarządzania firmami rodzinnymi.

CO SIĘ DZIEJE NA KIERUNKU...

Pracownia Akademicka WSH

Akademicka Pracownia Consultingu, Rozwoju Osobowości i Coachingu

Akademicka Pracownia Consultingu, Rozwoju Osobowości i Coachingu

Celem działania poszczególnych pracowni jest włączenie do procesu kształcenia akademickiego elementów praktycznych, bezpośrednio związanych z życiem zawodowym. W pracowniach uczestnicy zajęć nabywają praktycznych umiejętności i kompetencji, zgodnych z kierunkami studiów. Pracownie w sowich działaniach otwarte są nie tylko dla środowiska akademickiego ale realizują zadania projekty dla społeczności miasta i regionu radomskiego.

Koła naukowe

WSH Koło Młodych Menadżerów

Koło Młodych Menadżerów

Spotkania on-line lub stacjonarnie (uzależnione od panujących obostrzeń w kraju w dobie pandemii), jeśli stacjonarnie to na terenie Uczelni (rezerwacja sali wg potrzeb) lub poza uczelnią w ramach wizyt studyjnych. Planowane spotkania odbywają się raz w miesiącu (w zależności od ustalonego harmonogramu, w przypadku dodatkowych potrzeb komunikacyjnych ze strony studentów organizacja dodatkowych spotkań) w weekendy lub w tygodniu. Terminy spotkań będą ogłaszane na bieżąco na Wirtualnym Dziekanacie.

Wydarzenia

Katarzyna Kalinowska

Katarzyna Kalinowska – Kobieta przedsiębiorcza

W dniu 19 marca 2021 roku o godzinie 18. 00, odbyło się kolejne spotkanie w cyklu wydarzeń pod tytułem, Kobieta Przedsiębiorcza. Gościem Wyższej Szkoły Handlowej i Studenckiego Forum BCC przy Loży Radomskiej, była Pani dr Katarzyna Kalinowska, Zastępca Prezydenta Miasta Radomia.

NASZE ZAJĘCIA ONLINE

Spread the love
youtube
youtube
youtube
Skip to content