wsh logo

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA


KRYMINALISTYKA I ZMIENIAJĄCA SIĘ RZECZYWISTOŚC MIEJSC PRZESTĘPSTW

 Współorganizatorzy

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

TERMIN I MIEJSCE

12-13 marca 2022 roku
Platforma Microsoft Teams

CELE KONFERENCJI

I. Kontynuacja wymiany poglądów oraz doświadczeń naukowych i aplikacyjnych wobec
obecnych uwarunkowań wykrywania przestępstw.
II. Dyskusja nad przenikaniem się we współczesnej kryminalistyce różnych dziedzin życia,
wymogów korzystania z wiedzy i doświadczenia wielu dziedzin nauki, sztuki, a nawet
rzemiosła.
III. Nadanie dialogowi charakteru ogólnopolskiego w celu prezentacji dorobku specjalistów
w dziedzinie zapewnienia społeczeństwu bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania
szerzeniu się przestępczości.

program konferencji

– „Hans Gross- tradycje a współczesna kryminalistyka” – prof. dr hab. Jerzy Kasprzak – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
– „Entomologia sądowa jako skuteczne narzędzie w postępowaniu prokuratorskim” – dr hab. inż. Marcin Kadeja – Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
– „Wykorzystanie okrzemek w kryminalistyce” – nadkom. Iwona Bogusz – Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
– „Opiniowanie w sprawach o utonięcie z wykorzystaniem okrzemek” – podinsp. w st. spocz. Marek Bogusz – Zakład Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
– „Badania mechanoskopijne kluczem do rozwiązania nietypowych spraw kryminalistycznych” – Maciej Świętek – Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie
– „Fałszerstwa współczesnych banknotów na świecie. Stan zagrożenia i sposoby zwalczania” – dr Dariusz Wilk – Katedra Kryminalistyki Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
-„Identyfikacja osobnicza drzew leśnych jako narzędzie do zwalczania przestępczości” – dr hab. Artur Dzialuk – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
– „Analiza na obecność śladów płynów łatwopalnych i śladów użycia ręcznych miotaczy gazu” – dr Rafał Borusiewicz – Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie
– „Zastosowanie pośmiertnej tomografii komputerowej w badaniach antropologicznych” – doc. Krzysztof Woźniak oraz mgr Marta Barszcz – Katedra Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
– „Współczesne metody analizy śladów biologicznych w badaniach identyfikacyjnych człowieka”- prof. Wojciech Branicki – Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
– „Fotografia kryminalistyczna jako dokumentacja techniczna w procesie karnym” – asp. sztab. Artur Pinkowski – Szkoła Policji w Pile
– „Nietypowy przypadek użycia broni wykonany w sposób samodziałowy” – mł. insp. w st. spocz. mgr inż. Jarosław Rosiak – Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

– prof. WSH dr Elżbieta Kielska – Rektor AHNS w Radomiu;
– mł. insp. Piotr Janik – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu;
– prof. WSH dr Gerard Paweł Maj – Kanclerz AHNS w Radomiu;
– prof. WSH dr Andrzej Gołębiowski – Dziekan Wydziału SsiT AHNS;
– prof. dr prof. Wojciech Branicki – Zastępcą Dyrektora Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
– prof. dr prof. Jerzy Kasprzak – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
– dr prof. prof. Marcin Kadeja – Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.
– dr prof. Iwona Wronka – Zakład Antropologii Instytut Zoologii i Badań Biometrycznych Wydział Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
– dr prof. Tomasz Jurek, prof. UMM – Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śl. We Wrocławiu.
– dr prof. Artur Dzialuk – Katedra Genetyki w Instytucie Biologii Eksperymentalnej, Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
– prof. Mieczysław Goc – Pracownia Kryminologii i Kryminalistyki Uniwersytetu Rzeszowskiego.
– dr Łukasz Szleszkowski – Kierownik Pracowni Tanatologii Sądowej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śl. We Wrocławiu
– dr Dorota Semkow – Pracownia Kryminologii i Kryminalistyki Uniwersytetu Rzeszowskiego.
– dr Dariusz Wilk – Katedra Kryminalistyki Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
– dr Karol Bajda – Pracownia Kryminologii i Kryminalistyki Uniwersytetu Rzeszowskiego.
– mł. insp. dr Aneta Pawlińska – Zastępca Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.
– dr Justyna Kaczmarczyk – Kierownik Katedry Psychologii Tarnowskiej Szkoły Wyższej w Tarnowie.

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

– dr Aneta Pawlińska – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
– mgr Aneta Najman – Z-ca Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego
– prof. WSH dr Adam Ziółkowski – członek Komitetu Organizacyjnego

WARUNKI UCZESTNICTWA

Udział w konferencji jest bezpłatny. Studenci AHNS w Radomiu uczestnicząc w konferencji mogą zaliczyć określoną przez własnego Dziekana liczbę godzin na rzecz praktyk – logowanie w aplikacji Teams przez kod dostępu: 6igwvyx (lub link poniżej)

Uczestnicy spoza AHNS w Radomiu – logowanie w aplikacji Teams, poprzez link:

Istnieje możliwość uzyskania certyfikatu uczestnictwa w konferencji (kontakt: kmarcinkiewicz@ahns.pl).

KONTAKT

mgr Katarzyna Marcinkiewicz-Marszałek
e-mail: konferencja@ahns.pl
tel. +48 363 22 90, w. 34

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content