wsh logo

KONFERENCJA NAUKOWA


W TROSCE O DOBRO DZIECKA
– wsparcie dziecka i jego rodziny w systemie pieczy zastępczej

Partnerzy

Patronat medialny

TERMIN I MIEJSCE

1 czerwca 2022 roku
Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu

ul. Mazowieckiego 7A

CELE KONFERENCJI

I. Promocja i wspieranie rodzicielstwa adopcyjnego i zastępczego,

II. Podkreślenie znaczenia rodziny adopcyjnej i rodzinnej pieczy zastępczej,

III. Poszukiwanie możliwości wspierania rodzin adopcyjnych i zastępczych oraz rodzicielstwa zastępczego.Intencją organizatorów jest również wymiana doświadczeń dotyczących istotnych aspektów pracy z rodziną adopcyjną i zastępczą oraz dyskusja o losie dzieci znajdujących się pod opieką zastępczą.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

– „Ośrodek Adopcyjny w systemie opieki nad dzieckiem” – Bożena Sawicka, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
–  „Zasoby rodziców adopcyjnych a potrzeby dziecka” – Małgorzata Jamka, psycholog w Wojewódzkim Ośrodku Adopcyjnym Oddział w Radomiu, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
– „Stowarzyszenie Słoneczny Dom” – miejscem wsparcia dla dziecka i rodziny – Paweł Krąpiec, Prezes Stowarzyszenia Słoneczny Dom
– „Asystentura – usługa w systemie wspierania rodzin” – Aneta Kaczmarska, koordynator pracy asystentów rodziny, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu
– „Rola kuratora d/s rodzinnych i nieletnich w Sądownictwie Rodzinnym” – Tomasz Kazirodek, Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego w Radomiu
–  „Dziecko w pieczy zastępczej” – wieloaspektowe wsparcie funkcjonowania dziecka i rodziny – Halina Janiszek-Stajniak, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu
– „Domy usamodzielnienia – miejsce nauki samodzielności, odpowiedzialności, kształtowania własnej tożsamości oraz przygotowania do dorosłego życia” – Ewa Drelewska, Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom” w Radomiu
– „Mieszkania chronione jako forma wsparcia usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej” – Ewa Stysiek, Kierownik Działu Pieczy Zastępczej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu
–  „Plany pomocy dziecku – Wsparcie dziecka w pieczy” – Koryna Kucharczyk, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
– „Podmiotowy wymiar pomocy dziecku osamotnionemu i opuszczonemu w środowisku rodzinnym” – prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski, Dziekan Wydziału Studiów Strategicznych i
Technicznych Akademii Handlowej Nauk Stosowanych, Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej Oddział w Radomiu 

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content