wsh logo

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA


FORMALNO-PRAWNE I SPOŁECZNO-ETYCZNE ASPKETY ZWIĄZKÓW NIEFORMALNYCH

Partner

Katedra Pedagogiki Państowej Wyższej Szkoły Zawdodowej w Chełmie

TERMIN I MIEJSCE

18 maja 2019 roku
Wyższa Szkoła Handlow w Radomiu
ul. Traugutta 61A

CELE KONFERENCJI

I. Przybliżenie definicji związków nieformalnych w aspekcie zmian światopoglądowo-mentalnych i społecznych.

II. Ukazanie możliwości różnych rozwiązań prawnych w kwestiach takich jak m.in.: opieka nad dziećmi i dziedziczenie, kwestie podatkowe i bankowe, świadczenia ZUS czy ochrona zdrowia.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

 •  Dr hab. Waldemar Klinkosz, prof. UKSW w Warszawie, Relacje interpersonalne i style przywiązania osób pozostających w związkach formalnych i nieformalnych
 • Dr hab. Jolanta Wilsz, Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie, Psychologiczne aspekty związków – ujęcie cybernetyczne
 • Mgr Marcin Kobylski, sędzia Sądu Okręgowego w Radomiu, Ujęcie prawne związków nieformalnych w Polsce
 •  Doc. Dr hab. Miroslav Gejdoš, Katolícka univerzita v Ružomberku, Funkcjonowanie tradycyjnych rodzin i związków nieformalnych na Słowacji
 • Doc. dr Nadeżda Leonyuk, Brzeski Uniwersytet Państwowy im. Aleksandra Puszkina,
  О состоянии современной белорусской семьи
 • Dr Oleksandr Krykunov , Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku, Organizacje nieformalne: ukraińskie doświadczenie
 •  Dr Andrzej Gołębiowski, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Pedagogika szczęścia w kontekście (byle) jakości relacji międzyludzkich
 • Dr Justyna Iskra, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Małżeństwo czy związek nieformalny? Psychologiczna analiza w kontekście zadowolenia z życia i poczucia bezpieczeństwa
 •  Dr Adam Żardecki, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Różnice w sytuacji prawnej małżonków oraz osób pozostających w związkach nieformalnych
 •  Dr Piotr Możyłowski, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Prawne aspekty opodatkowania związków nieformalnych. Kazus podatków od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych
 • Dr Paweł Czarnecki, Uniwersytet Jagielloński, Karnoprocesowe uprawnienia osób żyjących w związkach nieformalnych
 •  Dr Monika Samcik, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Konkubinat w sprawach objętych kognicją sądów administracyjnych
 •  Dr Mirosław Kopeć, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Związki nieformalne a osoba najbliższa w prawie karnym
 •  Dr Tomasz Jasiakiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Rozliczenia majątkowe pomiędzy osobami pozostającymi w związku nieformalnym i prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą
 •  Dr Zdzisław Wojdygowski, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Związki nieformalne w aspekcie społeczno-prawnym w Polsce
 •  Dr Rusląna Shyrshykova, Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku, Nieformalne stowarzyszenia jako czynnik socjalizacji młodzieży
 •  Mgr Joanna Garbulińska, Kancelaria Prawna Mirosław Kopeć, Związki nieformalne a przestępstwo bigamii?
 •  Patrycja Kowalcze, Uniwersytet Jagielloński, Opieka nad dzieckiem i prawo rodziców do kontaktów z dzieckiem w związkach nieformalnych
 •  Katarzyna Pyrgiel, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Prawa ojca dziecka zrodzonego ze związku nieformalnego
 • Olha Dranytska, Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku, Określenie statusu cywilno-prawnego nieformalnych organizacji
 •  Aleksander Pożyczka, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Style zarządzania budżetem domowym osób będących w związkach nieformalnych
 •  Siuzanna Penshina, Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku, Determinants of criminality of youth informal groups
 •  Mgr Ewa Kabza, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Trzy stanowiska ustawodawców europejskich w kwestii związków nieformalnych
 •  Agnieszka Gregier, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Funkcjonowanie psycho-społeczne dzieci niepełnosprawnych wychowywanych przez osoby będące w związkach nieformalnych
 •  Khrystyna Poliukh, Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku, The influence of informal organizations on the development of youth associations
 •  Evelina Herhus, Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku, Необхідність класифікації молодіжних неформальних об’єднань (wystąpienie w języku ukraińskim)
 •  Aneta Wiśniewska, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Etyczno-społeczne aspekty życia seksualnego – analiza psychologiczno-socjologiczna
 •  Mgr Leszek Aftyka, Katolícka univerzita v Ružomberku, Społeczno-ekonomiczne skutki emigracji zarobkowej dla rodziny (na przykładzie Szkocji)
 •  Dr hab. Katarzyna Dunaj, mediator sądowy stały przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku, Mediacyjne ustalenie kontaktów a wola dziecka
 •  Dr Jan Sobiech, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Konkubent jako osoba najbliższa w polskim prawie karnym
 • Dr Borys Czuprynsky, Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku, Wpływ nieformalnych przestępczych organizacji na niepełnoletnich
 •  Dr Paweł Bucoń, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Władza rodzicielska w związku nieformalnym – prawo czy obowiązek?
 •  Dr Dariusz Sarzała, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Kohabitacja jako alternatywa dla małżeństwa – analiza i przyczyny zjawiska
 • Dr Agnieszka Sadowska, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Kohabitacja rodziców a funkcjonowanie dzieci
 •  Prof. L.V. Kanishevska, Instytut Problemów Wychowawczych Państwowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy, Nauczanie dzieci w rodzinach nieformalnych: problemy i sposoby ich rozwiązywania na Ukrainie
 •  Dr Olena Sasko Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku, Grupy nieformalne jako ośrodki kształtowania bezprawnego zachowania młodzieży
 •  Dr hab. Piotr Mazur, Prof. PWSZ w Chełmie, Dr Elżbieta Miterka, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Związki nieformalne wyzwaniem dla współczesnej edukacji
 • Dr K.O. Zhurba, Laboratorium Edukacji Obywatelskiej i Moralnej Instytutu Problemów Wychowawczych Państwowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy, Miłość jako życiowa wartość dla współczesnej młodzieży
 •  Dr I.M. Szkilna, Laboratorium Edukacji Obywatelskiej i Moralnej Instytutu Problemów Wychowawczych Państwowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy, Narodowo-kulturowa tożsamość i osobliwości współpracy ukraińsko-polskiej na obszarach przygranicznych

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

Doc. dr Elżbieta Kielska – Rektor WSH w Radomiu
Dr Gerard Maj, prof. WSH – Kanclerz WSH w Radomiu
Dr Andrzej Gołębiowski – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych WSH w Radomiu
Dr Adam Ziółkowski – Dziekan Wydziału Studiów Strategicznych i Technicznych WSH w Radomiu
Dr Magdalena Płotczyk – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji WSH w Radomiu
Dr Agnieszka Sadowska – Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych WSH w Radomiu
Dr Małgorzata Kuśmierczyk-Balcerek – Prodziekan Wydziału Studiów Strategicznych i Technicznych
WSH w Radomiu
Dr.h.c. doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD. – Rektor Vysokiej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove (Słowacja)
Doc. PeadDr. Anton Lisnik, PhD. – European Academy of Sciences and Arts, Salzburg (Austria)
Doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD., Prodziekan Wydziału Pedagogicznego, Katolícka univerzita v Ružomberku (Słowacja)
Doc. dr Nadeżda Leonyuk – Dziekan Wydziału Społeczno-Pedagogicznego, Brzeski Uniwersytet Państwowy im. Aleksandra Puszkina (Białoruś)
Dr Jurij Hofman – Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji, Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku (Ukraina)
Dr Anton Demczuk – prodziekan Wydziału Prawa i Administracji, Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku (Ukraina)
Dr hab. Piotr Mazur, Prof. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
Dr hab. Waldemar Klinkosz, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
Dr hab. Michał Domagała, prof. WSH

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

Dr Magdalena Płotczyk – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Dr Iwona Kurkiewicz – Zastępca Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego
Dr Agnieszka Sadowska – II Zastępca Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego
Agnieszka Gregier – Sekretarz Komitetu Organizacyjnego
Przedstawiciele Studentów w Komitecie Organizacyjnym
Agnieszka Gregier, Aneta Wiśniewska, Katarzyna Pyrgiel, Aleksander Pożyczka

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content