wsh logo

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA


PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA NA WSCHODNIEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ

ORGANIZATORZY

AKADEMIA HANDLOWA NAUK STOSOWANYCH W RADOMIU

VYSOKA ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH

TERMIN I MIEJSCE

23 maja 2023 roku
Platforma Microsoft Teams AHNS – online

CELE KONFERENCJI

 • Organizacja forum wymiany poglądów oraz doświadczeń naukowych i aplikacyjnych wobec nowych uwarunkowań bezpieczeństwa na wschodniej granicy Unii Europejskiej i nasilających się zagrożeń.
 • Dyskusja nad aktualnymi uwarunkowaniami i potrzebą podejmowania wielopłaszczyznowych działań profilaktycznych zmierzających do uszczelnienia granic, utrzymania właściwych relacji międzyrządowych i samorządowych oraz pomiędzy mieszkańcami stref przygranicznych.
 • Nadanie debacie charakteru międzynarodowego w celu prezentacji dorobku specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa wynikających ze współpracy środowiska naukowego z przedstawicielami administracji rządowej, władz samorządowych, służb mundurowych i organizacji społecznych.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

I Wyzwania w zakresie  bezpieczeństwa na wschodniej granicy UE:

 1. Współczesne wyzwania dla systemu bezpieczeństwa na wschodnich rubieżach UE.
 2. Bezpieczeństwo mieszkańców w strefie przygranicznej.
 3. Polityka międzynarodowa Federacji Rosyjskiej i Białorusi – zagrożenia polityczno-militarne dla UE.
 4. Procesy migracyjne a bezpieczeństwo wewnętrzne UE.
 5. Transgraniczna przestępczość zorganizowana.
 6. Zagrożenia epidemiczne.
 7. Wyzwania dla lokalnego biznesu strefy przygranicznej.
 8. Czynniki psychospołeczne sytuacji polityczno-militarnej w Europie Wschodniej.

II Współpraca międzynarodowa w zakresie poprawy bezpieczeństwa na wschodnich rubieżach UE:

  1. Stanowisko Polski wobec sytuacji polityczno-militarnej w Europie Wschodniej.
  2. Współpraca międzynarodowa w przeciwdziałaniu przestępczości transgranicznej.
  3. Współpraca służb granicznych w uszczelnianiu Strefy Schengen.
  4. Udział Policji w zwalczaniu przestępczości transgranicznej
  5. Zadania sił zbrojnych państw członkowskich w zakresie poprawy bezpieczeństwa wschodnich granic UE.
  6. Wpływ relokacji baz amerykańskich na poziom bezpieczeństwa na wschodnich rubieżach UE i NATO.
  7. Specyfika zadań administracji publicznej państw UE w strefie przygranicznej.
  8. Rola mediów w sytuacjach kryzysowych na wschodniej granicy UE.
  9. Wsparcie psychologiczne dla mieszkańców terenów przygranicznych.
  10. Wyzwania w zakresie edukacji uchodźców i migrantów.
  11. Pomoc socjalna uchodźcom i migrantom

  KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

  Przewodnicząca:
  Rektor AHNS – dr Elżbieta Kielska, prof. AHNS

  Członkowie:
  dr hab. inż. Jan RAJCHEL, prof. UPH
  dr Andrzej Gołębiowski, prof. AHNS
  dr hab. inż. Janusz Ziółkowski, prof. AHNS
  prof. VŠBM PhD František Olejník, CSc.n (Słowacja)
  prof. dr hab. Anatolij Berlacz (Ukraina)
  prof. dr hab. Oleksandr Punda (Ukraina)
  prof. dr Gintautas Bužinskas (Litwa)
  prof. dr hab. Jozef Suvada (Słowacja)
  prof. dr hab. Rudolph Dupkala (Słowacja)
  prof. dr hab. Pavol Dancak (Słowacja)
  dr assoc. prof. Dalia Perkumiene (Litwa)
  dr assoc. prof. Eglė Morkūnienė (Litwa)
  PaedDr. Bohuslav Stupák, PhD., MBA (Słowacja)
  dr Oleh Batiuk (Ukraina)
  dr Vasyl Baitsym (Ukraina)
  dr hab. Barbara Olbrych, prof. AHNS
  dr hab. Jan Kutyła, prof. AHNS
  dr hab. Michał Domagała, prof. KUL
  dr hab. Anna Fidelus, prof. UKSW
  dr hab. Joanna Majchrzyk – Mikuła, prof. UJK
  dr hab. Arkadiusz Durasiewicz, prof. CH
  dr hab. Mieczysław Dudek, prof.CH
  dr inż. Adam Ziółkowski, prof. AHNS
  dr Adam Tokarski

  KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

  Przewodniczący:
  Kanclerz AHNS – dr Gerard Paweł Maj, prof. AHNS

  Zastępca przewodniczącego:
  dr hab. inż. Janusz Ziółkowski, prof. AHNS

  Członkowie:
  dr Andrzej Gołębiowski, prof. AHNS 
  dr Milena Matuszewska-Birkowska
  dr Emilia Żuchowska-Kotlarz, prof. AHNS
  dr inż. Adam Ziółkowski, prof. AHNS

  HARMONOGRAM

  04.05. 2023 r. – przesyłanie propozycji tematów wystąpień przez prelegentów.
  08.05. 2023 r.  – przekazanie prelegentom informacji o zakwalifikowaniu tematu wystąpienia.
  11.05.2023 r.   – ogłoszenie szczegółowego programu konferencji.
  14.05.2023 r.   – nadesłanie prezentacji multimedialnych
  19.05.2023 r.   – test platformy Teams (szczegóły przy ogłoszeniu programu konferencji)

  Udział w konferencji jest bezpłatny
  Czas wystąpienia: – 20 min.
  Język: polski, słowacki, angielski

  KONTAKT

  SEKRETARZ KONFERENCJI

  dr inż. Adam Ziółkowski, prof. AHNS
  tel. (+48) 570-999-459
  ul. Mazowieckiego 7a, 26 600 Radom
  e-mail: aziolkowski@ahns.pl

  Udostępnij
  youtube
  youtube
  tiktok
  youtube
  Skip to content