wsh logo

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA


PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

Partner
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

TERMIN I MIEJSCE

26 września 2017 roku
Wyższa Szkoła Handlow w Radomiu
ul. Traugutta 61A

CELE KONFERENCJI

Wymiana poglądów oraz doświadczeń naukowych i aplikacyjnych wobec istniejących problemów bezpieczeństwa, w tym zaprezentowanie najnowszych wyników przeprowadzonych w obszarze bezpieczeństwa badań naukowych oraz dyskusja nad znaczeniem wielowątkowych procesów wynikających ze zmian prawnych, społecznych, kulturowych, ekonomicznych i administracyjno-prawnych w świecie.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

 • dr hab. prof. AhwP Andrzej Nawrocki (Akademia Humanistyczna w Pułtusku), Osoby z zaburzeniami psychicznymi jako przedmiot i jako podmiot troski o bezpieczeństwo publiczne.
 • prof. nadzw. dr hab. Andrzej Słomka (WSH w Radomiu), Zadania szkoły w zakresie wychowania do bezpieczeństwa.
 •  prof. nadzw. dr hab. Barbara Olbrych (WSH w Radomiu), Znaczenie etnocentryzmu w zarządzaniu międzykulturowym.
 •  Doc. dr hab. Andrzej Duchnewycz, (Narodowy uniwersytet im. Łesi Ukrainki), Regulacja prawna zapewnienia bezpieczeństwa produktów rolnych w kontekście wymogów WTO oraz UE.
 • Doc. Ph.D, Anton Demchuk (Wschodnioeuropejski Narodowy uniwersytet im. Łesi Ukrainki), Cybersecurity as a part of state protection.
 • Doc. Ph.D, Olga Juchymiuk (Wschodnioeuropejski Narodowy uniwersytet im. Łesi Ukrainki), Czynnik bezpieczeństwa w kształtowaniu polityki prawnej.
 • dr Wojciech Staniuk (WSH w Radomiu), ADIM nowym zagrożeniem dla bezpieczeństwa .
 • dr Edmund Klich (WSH w Radomiu), Zagrożenia terrorystyczne w lotnictwie.
 • dr Agnieszka Sadowska (WSH w Radomiu), Bezpieczeństwo społeczne pracowników niepełnosprawnych z zakładu aktywności zawodowej.
 • doc dr Ewa Jasiuk (WSH w Radomiu), Problemy terroryzmu lotniczego – aspekty prawne.
 • dr Dariusz Palacz (WSEPiNM w Kielcach), Zorganizowana przestępczość ekonomiczna źródłem zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa.
 • Julita Sadkowska (WSH w Radomiu), Źródła finansowania służb bezpieczeństwa w Polsce.
 • dr Piotr Chojnacki (WSH w Radomiu), Bezpieczeństwo finansowe jednostek samorządu terytorialnego.
 • Katarzyna Wiśniewska (WSH w Radomiu), Napiszę Książkę…Finanse świadka koronnego a finanse podatnika.
 • Jadwiga Kraś (WSH w Radomiu), Bezpieczeństwo lokat i depozytów bankowych w dobie kryzysu gospodarczego.
 • Paulina Stempnik (UPH w Siedlcach), Wpływ bezpieczeństwa na efektywność procesów logistycznych w przedsiębiorstwie produkcyjnym.
 • Jacek Reszelewski (WSH w Radomiu), Instytucje bezpieczeństwa finansowego w ujęciu prawa polskiego.
 • dr Piotr Możyłowski (WSH w Radomiu),Wpływ postępowania egzekucyjnego w administracji na bezpieczeństwo finansowe państwa.
 • dr Piotr Możyłowski (WSH w Radomiu), Arkadiusz Żeżawski, ,Korzystanie z pomocy obcego państwa przy dochodzeniu należności pieniężnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 • dr Zbigniew Kobyliński (Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej, w Józefowie, Wydział Nauk Społecznych), Bezpieczeństwo kosmiczne – rzecz o zagrożeniach płynących z bliskiego kosmosu dla systemów energetycznych i informacyjnych na Ziemi.
 • Mateusz Janczuk (UPH w Siedlcach), Bezpieczeństwo energetyczne Polski a ochrona środowiska.
 • Szymon Frankiewicz (UPH w Siedlcach), Bezpieczeństwo energetyczne Polski w kwestii budowy Nord Stream 2.
 • dr Małgorzata. Kuśmierczyk-Balcerek (WSH w Radomiu), Dywersyfikacja paliw w Polsce.
 • mgr Nykola Plechon (Ukraina), Wpływ bezpieczeństwa energetycznego Ukrainy na bezpieczeństwo energetyczne Europy wschodniej.
 •  prof. zw. dr hab. Stanisław Wrzosek, prof. dr hab. Michał Domagała (WSH w Radomiu), Bezpieczeństwo energetyczne jako przedmiot badań nauki administracji.
 • Doc. Ph.D, Jurij Hofman (Wschodnioeuropejski Narodowy uniwersytet im. Łesi Ukrainki), Zagrożenia interesów narodowych wypływające ze środowiska religijnego.
 •  dr inż. Alina Maria Basak (WSH w Radomiu), Rola organizacji pozarządowych w tworzeniu bezpieczeństwa społecznego.
 • dr Aleksandra Lukasek (Niepubliczna Placówka Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Conviventia Akademia Pedagogiczna w Warszawie) ,Niebezpieczeństwo we współczesnym świecie: handel dziećmi – wykorzystywanie seksualne.
 • dr. Paweł Nowak (WSH w Radomiu, Zakład Wychowania i Dydaktyki Wydział Nauk Społecznych) ,Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez przeciwdziałanie agresji i przemocy w środowisku lokalnym.
 • dr Sylwester Bębas (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sieci.
 • dr Wioletta Adamczyk – Bębas ( Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej), Skala i uwarunkowania zjawiska
  cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży.
 • dr Karol Dąbrowski (Fundacja Obywatelskiego Rozwoju-Ryki ), Szara strefa” a bezpieczeństwo społeczne.
 • mgr Ewelina Markowska, (UTH w Radomiu), Bezrobocie oraz problemy związane z ochroną pracy jako zagrożenia bezpieczeństwa społecznego.
 • Justyna Michalska (WSH w Radomiu), Bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego.
 • Anna Majewska (WSH w Radomiu), Bezpieczeństwo dziecka w siecicyberzagrożenia.
 • Aneta Madejska (WSH w Radomiu), Wpływ masowej migracji na bezpieczeństwo współczesnej Europy.
 • Mariusz Majewski (WSH w Radomiu), Zadania i obowiązki samorządów terytorialnych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa społecznego obywateli.
 • Iwona Doręgowska (WSH w Radomiu), Zjawiska o charakterze kulturowym mogące stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa we współczesnym świecie.
 • Julita Sadkowska (WSH w Radomiu), Konflikty etniczne i wyznaniowe a problem bezpieczeństwa we współczesnym świecie.
 • mgr Grzegorz Czapski (UTH w Radomiu), Wpływ stopy bezrobocia na stan poczucia bezpieczeństwa mieszkańców województwa mazowieckiego.
 • Małgorzata Czapska (PSW w Białej Podlaskiej), Bezpieczeństwo dziecka na terenie szkoły.
 • Agnieszka Deja (WSH w Radomiu), Prawa ofiar przemocy w rodzinie.
 • Tomasz Łanowy (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Kryzys migracyjny i radykalizacja poglądów, a poczucie bezpieczeństwa wśród obywateli UE – implikacje praktyczne.
 • Aneta Wojdat (WSH w Radomiu) ,Pedagogiczne aspekty bezpieczeństwa dzieci.
 • Doc. Ph.D Olena Sasko (Wschodnioeuropejski Narodowy uniwersytet im. Łesi Ukrainki), Korupcja jako zagrożenie bezpieczeństwa narodowego Ukrainy.
 • mgr Wiktor Kudrachov (Białoruś), Bezpieczeństwo myśli.
 •  ks. prof. nadzw. dr hab. Stefan Radziszewski, Włócznia totalitarnej ponowoczesności. „La Haine du Monde” Chantal Delsol jako studium obsesji.
 •  dr Paweł Kowalski, (WSH w Radomiu), Narkotyki i dopalacze wśród młodzieży szkolnej subregionu radomskiego – wyniki badań.
 • dr nauk prawnych Jarosław Sozański (Akademia Finansów i Biznesu Vistula), Bezpieczeństwo informatyczne oraz regulacje krajowe i międzynarodowe przeciw cyberprzestępczości a prawa człowieka i swobody społeczeństwa informacyjnego.
 • dr Zbigniew Kobyliński (Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej, w Józefowie, Wydział Nauk Społecznych), Analiza obrazów cyfrowych źródłem informacji istotnych dla bezpieczeństwa państwa i dla ochrony poszczególnych obywateli.
 • dr. Albert Sadowski (WSH w Radomiu), Bezpieczeństwo internetowe banków.
 • Michał Piątek (WSH w Radomiu ), Czynnik ludzki a bezpieczeństwo informatyczne.
 • Marta Pośnik (WSH w Radomiu ), Cyberterroryzm szczególnym zagrożeniem bezpieczeństwa.
 • Vadim Chychyrko (WSH w Radomiu): Metody zabezpieczeń dostępu do portali społecznościowych.
 • dr Tomasz Bartczak (WSH w Radomiu),Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa systemów i sieci sensorowych.
 • prof. zw. dr hab. Borys Palczewski (WSH w Radomiu), Edukacja jako socjalny środek dla utrzymania bezpieczeństwa we współczesnym świecie: projektowanie nowoczesnego środowiska edukacyjnego w informatyce.
 • prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Tarapata, dr Dariusz Pierzchała (WSH w Radomiu), Informatyczne wsparcie procesów zarządzania informacją, wspomagania decyzji oraz ostrzegania ludności o zagrożeniach skażeniami na potrzeby Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania.
 • dr Dariusz Pierzchała, prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Tarapata (WSH w Radomiu), Informatyczny system monitorowania, prognozowania i symulacji wybranych zagrożeń epidemiologicznych.
 • dr Dominik Tyrawa (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie), Administracja publiczna jako strażnik bezpieczeństwa państwa. Wybrane problemy.
 • dr Jakub Kosowski (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie), Strategie zapobiegania przestępczości w jednostkach samorządu terytorialnego jako element systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.
 • dr Marcin Konarski (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Wydział Nauk Społecznych i Administracji, Katedra Administracji), Bezpieczeństwo prawne a zamach stanu – perspektywa historyczna i współczesna.
 • dr Artur Krakała ( Uniwersytet Łódzki/Wydział Prawa i Administracji), Bezpieczeństwo prawne jednostki w państwie demokratycznym – wybrane zagadnienia.
 • dr Robert Tabaszewski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), The right to self-defense to protect individual security. Is a human right or not? (Prawo do obrony koniecznej dla ochrony bezpieczeństwa osobistego. Prawo człowieka czy nie?).
 • dr Michał Z. Dankowski (Uniwersytet Gdański, Pracownia Studiów Latynoamerykańskich), Prawne uregulowania przeciwdziałające działalności terrorystycznej nacjonalistycznych ugrupowań regionalnych w Hiszpanii.
 • dr Piotr Chrzczonowicz (Katedra Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Standardy prawne dotyczące pomocy państwa dla ofiar terroryzmu – Rzeczywistość i wyzwania.
 • mgr Urszula Wolska (UTH w Radomiu), Wpływ kompetencji administracji w Polsce na bezpieczeństwo gospodarcze państwa.
 • Bartłomiej Składanek (UTH w Radomiu), Bezpieczeństwo informacji w administracji publicznej w Polsce.
 • Wioletta Langa (WSH w Radomiu), Sytuacja prawna nieletnich przebywających w placówkach wychowawczych.
 •  Artur Puzyrkiewicz (WSH w Radomiu), Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa Polski.
 • Ewa Puzyrkiewicz (WSH w Radomiu), Środowisko bezpieczeństwa : globalne wyzwania i głównie zagrożenia.
 • Kinga Gregorczyk (WSH w Radomiu), Handel ludźmi do pracy przymusowej z perspektywy praw człowieka.
 • Milena Kosno (WSH w Radomiu), Prawne podstawy funkcjonowania Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
 • Kamil Socha (WSH w Radomiu), Międzynarodowe uwarunkowania bezpieczeństwa państwa.
 • Karol Kujawiak (WSH w Radomiu), Gospodarka narodowa a gospodarka obronna państwa.
 • Magdalena Turbacz (PWSZ w Płocku), Bezpieczeństwo w transporcie lotniczym w Europie i Polsce.
 • Kamil Jodłowski, Milena Dusińska (UTH w Radomiu), Konstytucyjne aspekty bezpieczeństwa.
 • Doc. Ph.D Oksana Łaba (Dziekan wydziału prawa, Wschodnioeuropejski Narodowy uniwersytet im. Łesi Ukrainki), Funkcjonalne ukierunkowania systemu bezpieczeństwa międzynarodowego.
 • Doc. Ph.D Julia Fidria (Wschodnioeuropejski Narodowy uniwersytet im. Łesi Ukrainki), Organizacja działalności nowej policji w myśl zapewnienia bezpieczeństwa oraz porządku publicznego na Ukrainie.
 • Doc. Ph.D, Natalia Karpińska (Wschodnioeuropejski Narodowy uniwersytet im. Łesi Ukrainki), Sądowniczo-eksperckie zapewnienie dochodzenia w sprawach o przestępstwo terrorystyczne: doświadczenie międzynarodowe.
 •  Doc. Ph.D, Oleksandr Krykunov (Wschodnioeuropejski Narodowy uniwersytet im. Łesi Ukrainki), Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom postępowania karnego na Ukrainie: aspekty prawne.
 • Doc. Ph.D Zoriana Żurawska (Wschodnioeuropejski Narodowy uniwersytet im. Łesi Ukrainki), Prawo skazanych do bezpieczeństwa osobistego: zasadnicze formy oraz środki.
 • Doc. Ph.D Ołena Nazaruk (Wschodnioeuropejski Narodowy uniwersytet im. Łesi Ukrainki), Prokuratura w systemie podmiotów zapewnienia bezpieczeństwa narodowego na Ukrainie.
 • Doc. Ph.D Wołodymyr Krawczuk (Wschodnioeuropejski Narodowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki), Gwarancje bezpieczeństwa sędziego podczas wykonywania obowiązków sędziowskich.
 • dr Tomasz Włodek (WSH w Radomiu), Refleksje nad zagrożeniami, które niesie prawo.
 • mgr Natalia Garaninowa (Białoruś), Czynniki wpływające na bezpieczeństwo zawarcia ugody dotyczącej nieruchomości.
 • mec. Alona Litwinowa (Ukraina)”, Porównawcze aspekty bezpieczeństwa i świadomości obywateli w sektorze administracyjno-prawnym Ukrainy a Polski.
 • doc. dr Ewa Jasiuk (Wyższa szkoła Handlowa w Radomiu), Odpowiedzialność państwa za zarządzanie bezpieczeństwem według załącznika 19 do konwencji chicagowskiej.
 • dr Wojciech Kwiatkowski (Wydział Prawa i Administracji UKSW), Ingerencja Rosji w wybory prezydenckie w USA z 2016 r. jako zagrożenie dla podstawowych wartości państwa amerykańskiego.
 • mgr Monika Łuszkiewicz (Akademia Sztuki Wojennej ), Fundamentalizmy religijne jako zagrożenie dla bezpieczeństwa.
 • Katarzyna Wiśniewska (WSH w Radomiu), Od Asyryjczyków do Aum Shinrikyo – historia bioterroryzmu.
 • Elżbieta Deska (WSH w Radomiu), Terroryzm jako współczesne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa.
 • Doc. Ph.D, Natalia Rjabykh, (Uniwersytet wiedzy nowoczesnej – oddział w Łucku), Ochrona praw człowieka w walce z terroryzmem.
 • dr inż. Adam Zółkowski(WSH w Radomiu), Rola SZ RP w zapewnianiu bezpieczeństwa wewnętrznego w państwie – wybrane aspekty.
 • dr Urszula Młodziejowska-Seredyn (WSH w Radomiu), Migracja versus terroryzm – zagrożenia współczesnej Europy.
 • dr Andrzej Gołębiowski (WSH w Radomiu), „People helper” narzędziem w systemie zarządzania zmianą.
 • mgr Monika Łuszkiewicz (Akademia Sztuki Wojennej), Działania podejmowane przez ochotnicze straże pożarne w ramach zarządzania kryzysowego.
 • mgr Marta Mironowicz (Akademia Sztuki Wojennej), Alarmowanie i ostrzeganie ludności na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowej.
 • Inna Kalinowska, Diana Tkachuk (WSH w Radomiu), Wybrane aspekty zarządzania w Straży Granicznej.
 • Doc. Ph.D Mykoła Krawczuk (Wschodnioeuropejski Narodowy uniwersytet im. Łesi Ukrainki), Geneza statusu podmiotów zapewnienia bezpieczeństwa narodowego w niepodległej Ukrainie.
 • dr Sebastian Pabiasz (WSH w Radomiu), Wdrażanie polityki bezpieczeństwa w małych i średnich przedsiębiorstwach.
 • doc. dr Elżbieta Kielska (WSH w Radomiu), Strategie zarządzania w szkolnictwie wyższym.
 • dr Krzysztof Linowski (WSH w Radomiu), Zarządzanie działem penitencjarnym jako element bezpiecznego funkcjonowania zakładu karnego.
 • prof. nadzw. dr hab. Barbara Olbrych (WSH w Radomiu), Zarządzanie marketingiem terytorialnym w przypadku obszaru z dominacją funkcji turystycznej.
 • dr Iwona Kurkiewicz (WSH w Radomiu), Strategie personalne a rozwój MŚP na rynku lokalnym.

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

prof. zw. dr hab. Stanisław Wrzosek
prof. zw. dr hab. Anatolii Berlacz
prof. zw. dr hab. Swietłana Snapkowska
prof. zw. dr hab. Włodzimierz Snapkowski
prof. zw. dr hab. Borys Palczewski
prof. nadzw. dr hab. Janusz Starczewski
prof. nadzw. dr hab. Wojciech Wiszniewski
prof. nadzw. dr hab. Jan Kutyła
prof. nadzw. dr hab. Janusz Ziółkowski
prof. nadzw. dr hab. Andrzej Słomka
prof. nadzw. dr hab. Barbara Olbrych
doc. dr Ewa Jasiuk
doc. dr Wołodymyr Krawczuk
doc.dr Natalia Karpinska
doc.dr Anton Demczuk
doc.dr Yuri Hoffman
doc.dr Oleg Batyuk
doc.dr Andrzej Duchniewicz
dr Marcin Kacprowicz

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

Doc.dr Ewa Jasiuk – przewodnicząca komitetu organizacyjnego
Katarzyna Wiśniewska – zastępca przewodniczącej komitetu organizacyjnego
Milena Kosno – sekretarz konferencji
Członkowie komitetu organizacyjnego: Julita Sadkowska, Justyna Michalska, Kinga
Gregorczyk, Karol Kujawiak, Kamil Socha, Jacek Reszelewski, Tomasz Milczarek.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content