wsh logo

mgr Monika Dudek

Od ponad 20 lat aktywnie działa na rzecz poprawy życia obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, zarówno mieszkańców miast, jak i wsi. Początkowo jej działalność charytatywna obejmowała tylko miasto Radom i region. Od kilkunastu lat angażuje się w sprawy społeczne i obywatelskie w kraju oraz za granicą (m.in.: w ramach realizacji projektów międzynarodowych). Propagator walki z nierównościami i wykluczeniem społecznym. W swoim Stowarzyszeniu zatrudnia osoby niepełnosprawne bezrobotne, skazane i uzależnione.

Inicjator wielu akcji i programów o charakterze pomocowym i edukacyjnym. Była m.in. inicjatorem podjęcia współpracy ponadnarodowej pomiędzy jednostkami samorządowymi w Polsce i w Wielkiej Brytanii, w ramach pilotażowego wówczas programu Comenius Regio. Uczestnik obrad Społecznego Komitetu Doradczego przy MEN. Ambasador programu eTwinning na Mazowszu, specjalista ds. rozwoju ekonomii społecznej na Mazowszu.

      Zdobywca wieli nagród i wyróżnień min. ministra Edukacji narodowej, Prezydenta Miasta Radomia oraz Starosty Radomskiego. Uczestnik debat publicznych, konferencji tematycznych. Jest gościem różnych programów telewizyjnych i radiowych, udziela wywiadów prasowych.

      Urodzony optymista. Jej mottem życiowym jest sentencja Pablo Coelho ”Jeśli ktoś prosi nas o pomoc, to znaczy, że jesteśmy jeszcze coś warci”. Dzięki jej wielkiej wierze i zaangażowaniu otworzono pierwsze w mieście i regionie Centrum Rodzinne, które działa od 2014 r. na wzór Centrów Dziecięcych  w Wielkiej Brytanii. Pod jej przewodnictwem otworzono pierwszy na Mazowszu Dzienny Dom Pobytu dla osób z Alzheimerem (2020 r.).

      Aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i obywatelskim miasta Radomia i regionu organizując i współorganizując liczne przedsięwzięcia na rzecz ich mieszkańców. Wprowadza innowacyjne rozwiązania aktywizujące obywateli, powołując do życia m.in: „Szkołę dla Rodzin” „ Klub Mam”, „Klub Aktywnych 60+”, „Rodzinę na Plus”, mające na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz poprawę jakości życia obywateli. Dzięki bogatemu doświadczeniu społecznemu i zawodowemu w sposób komplementarny i obiektywny postrzega kwestie związane z potrzebami oraz problemami ludzi i ich otoczenia.

    Stara się zmieniać postrzeganie organizacji pozarządowych oraz ich funkcjonowanie na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej, dlatego też po raz drugi została wybrana na Przewodniczącą Zespołu Konsultacyjnego d/s Współpracy Samorządu z Organizacjami Pozarządowymi w Radomiu . Była również wiceprezesem Związku Stowarzyszeń Koalicji Organizacji Pozarządowych.

     Pani Monika Dudek jest specjalistą  z zakresu resocjalizacji i profilaktyki społecznej oraz oligofrenopedagogiem. Niedawno uzyskała tytuł magistra psychologii kliniczno-sądowej. Nauczyciel z ponad 25 letnim stażem pracy, posiada 10 letnie doświadczenie w pełnieniu kurateli rodzinnej i nieletnich. Wykładowca na uczelni wyższej, panelista. Jej nieustająca kreatywność, pracowitość oraz wytrwałość w dążeniu do celu są gwarancją tego, iż każde podjęte działanie zostanie zrealizowane do końca, z najwyższą jakością, przeciwstawiając się wszelkim trudnościom i przeciwnościom losu.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content