wsh logo

RODO

AKADEMIA HANDLOWA NAUK STOSOWANYCH W RADOMIU DBA O TWOJE DANE OSOBOWE

Władze Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu przywiązują ogromną wagę do ochrony danych osobowych. Podjęty został szereg działań, aby ochrona danych osobowych studentów jak i pracowników Uczelni była na najwyższym poziomie. Poniżej znajdują się tylko niektóre z nich:

 • wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który dba o zachowanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa powierzonych nam danych;
 • prowadzimy cykliczne szkolenia dla wszystkich naszych pracowników, którzy mają dostęp do przechowywanych danych osobowych;
 • dbamy o naszą infrastrukturę informatyczną, aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa;
  wdrożyliśmy Politykę Bezpieczeństwa Informacji, czyli szereg procedur, które mają na celu zapewnienie przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • przeprowadzamy cykliczne audyty wewnątrz Uczelni, których celem jest wykrycie ewentualnych nieprawidłowości lub zagrożeń prywatności studentów i pracowników.

MOŻESZ NAM ZAUFAĆ! TWOJE DANE OSOBOWE SĄ U NAS BEZPIECZNE!

1. OGÓLNE INFORMACJE 
OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH
USTAWA
ZADANIA INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu pełni:  
TOMASZ PAPROCKI
KONTAKT: iodo@ahns.pl

2. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
KLAUZULA INFORMACYJNA – STUDENCI
KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING
KLAUZULA INFORMACYJNA – PRACOWNIK
KLAUZULA INFORMACYJNA –UMOWY CYWILNO PRAWNE (KONTRAHENCI I ZLECENIOBIORCY) 
KLAUZULA INFORMACYJNA KANDYDAT DO PRACY
KLAUZULA INFORMACYJNA – KONKURSY
KLAUZULA INFORMACYJNA – WOLONTARIAT
KLAUZULA INFORMACYJNA – NEWSLETTER

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu, ul. Mazowieckiego 7A, 26-600 Radom
 2. Administrator powołał Inspektora, z którym można skontaktować się pod adresem iodo@ahns.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia oraz dla potrzeb studiów w WSH, tj. realizacji procesu kształcenia, dokumentacji przebiegu studiów, wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz monitoringu kariery zawodowej po ukończeniu studiów na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz art. 6 ust. 1 pkt b) , c) i e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO, od dnia wejścia w życie w/w rozporządzenia oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183).
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu:

1) organizacji wydarzeń, konferencji, konkursów, wykładów otwartych promocji, ankiet,

2) prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu,

3) realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu,

4) prowadzenia monitoringu wizyjnego na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych –RODO, od dnia wejścia w życie w/w rozporządzenia oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005r. (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183).

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:

1) wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa – osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;

2) podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
 2. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych.
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 4. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Nie podanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym jest obligatoryjne.
 6. Dane przechowywane będą:

1) w przypadku osób, które nie zostały przyjęte na studia i:

 1. a) nie wyraziły zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych postępowań rekrutacyjnych na studia, przez okres:

– do 30 stycznia w przypadku rekrutacji na semestr zimowy,

– do 30 czerwca w przypadku rekrutacji na semestr letni,

 1. b) wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych postępowań rekrutacyjnych na studia, przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym była wyrażona zgoda;
 2. W przypadku wszystkich osób, które wyraziły zgody na otrzymywanie oferty edukacyjnej i zawodowej oraz informacji o bieżącej działalności Uczelni, z wykorzystaniem środków komunikacji tradycyjnej i elektronicznej – do momentu cofnięcia zgody.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody, przy czym dane osobowe znajdujące się w teczce akt osobowych studenta będą przechowywane przez okres 50 lat.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych dla potrzeb studiów w WSH, tj. procesu dydaktycznego i monitorowania jego realizacji jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów.
Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content