wsh logo

ADMINISTRACJA

studia wsh

Studia licencjackie

czas trwania

Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

KONCEPCJA STUDIÓW

Przemiany ustrojowe i gospodarcze stworzyły zapotrzebowanie na specjalistów nowego typu. Takich, którzy sprostają nowym wyzwaniom stojącym przed instytucjami oraz przed administracją. Studia na kierunku administracja pozwolą na zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu różnych gałęzi prawa oraz na zapoznanie się z zasadami organizacji i funkcjonowania administracji publicznej. Studenci będą przygotowani do podjęcia pracy zarówno w administracji samorządowej, rządowej, jak i europejskiej. Mogą zajmować stanowiska kierownicze, doradcze oraz wykonawcze. Wiedza zdobyta na tym kierunku będzie bardzo cenna również dla osób, które zdecydują się na założenie własnej działalności gospodarczej – znacząco ułatwi kontakty z różnymi urzędami, a także pozwoli na współpracę z jednostkami administracji przy realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych. Program nauczania łączy elementy wiedzy ogólnoadministracyjnej i menedżerskiej z określonymi umiejętnościami zawodowymi. Został on tak skonstruowany, aby miał charakter uniwersalny i odpowiadał standardom wypracowanym przez uniwersytety europejskie.

Studia obejmują wiedzę z zagadnień takich jak m.in.:

 • prawo administracyjne i postępowanie administracyjne
 • publiczne prawo gospodarcze
 • prawo konstytucyjne
 • organizacja i ustrój samorządu terytorialnego
 • organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
 • historia administracji
 • nauka o administracji
 • funkcjonowanie instytucji UE i organizacji międzynarodowych
 • legislacja administracyjna
 • ochrona własności intelektualnej
 • finanse publiczne i prawo finansowe

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Studia na kierunku administracja przygotowują studentów do pracy w jednostkach administracji rządowej, administracji samorządowej, organizacjach pozarządowych, jednostkach współpracujących z administracją publiczną lub wykonujących zadania zlecone, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, organizacjach międzynarodowych w tym Unii Europejskiej, firmach doradczych, pracujących na rzecz administracji rządowej i samorządowej. Absolwenci mogą również podjąć studia drugiego stopnia na tym samym, bądź pokrewnych kierunkach.

CO SIĘ DZIEJE NA KIERUNKU...

Studenckie Forum BBC

Studenckie Forum BCC

Studenckie Forum BCC

Studenckie Forum Business Centre Club powstało z inicjatywy Pani Izabeli Seweryn, Kanclerza BCC Loża Radomska oraz Akademię Handlową Nauk Stosowanych w Radomiu. Studenckie Forum Młodych BCC jest organizacją studencką zarejestrowaną przez Rektora AHNS w Radomiu i zrzesza środowisko akademickie regionu radomskiego. Organizacja działa na zasadzie Fundacji, której zasady działalności określa jej statut.

Akademicka Pracownia Administracji Samorządowej i Skarbowej

Akademia Liderów

Akademicka Pracownia Administracji Samorządowej i Skarbowej

Akademicka Pracownia Administracji Samorządowej i Skarbowej umożliwia nauczanie praktycznych aspektów funkcjonowania administracji publicznej i sądownictwa. W ramach zajęć realizowanych w pracowni mogą być przeprowadzane symulacje rozpraw sądowych oraz postępowań administracyjnych, podczas których studenci wcielają się w role sędziów, urzędników, stron postępowania, świadków i petentów. Zajęcia są prowadzone na podstawie przygotowanego wcześniej scenariusza i kończą się wspólną analizą sprawy i wydaniem wyroku, postanowienia albo decyzji administracyjnej.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content