wsh logo

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

KONCEPCJA STUDIÓW W RAMACH SPECJALNOŚCI

Celem studiów na specjalności Administracja publiczna jest ugruntowanie wiedzy z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych. Absolwenci tej specjalności zdobywają umiejętność identyfikacji, analizy oraz rozwiązywania problemów, które mogą pojawić się w pracy zawodowej. W szczególności specjalność ta przygotowuje do efektywnej realizacji zadań związanych ze sferą działalności administracji publicznej. Umożliwia także rozwinięcie praktycznych umiejętności podejmowania samodzielnych, merytorycznych, konstruktywnych i zgodnych z prawem decyzji oraz działań na rzecz środowisk lokalnych, regionalnych, a także współpracy z instytucjami.

Ukończenie specjalności pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • administracji publicznej w Polsce,
  • ustroju i podstaw funkcjonowania administracji centralnej i samorządowej,
  • struktury administracji podatkowej i skarbowej oraz problematyki finansów,
  • działalności organów porządku publicznego,
  • organizacji pracy biurowej w administracji,
  • finansów publicznych,
  • finansów jednostek samorządu terytorialnego,
  • zasad prowadzenia postępowania administracyjnego,
  • pozyskiwania i wykorzystania funduszy Unii Europejskiej.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci specjalności są profesjonalnie przygotowani do realizacji zadań merytorycznych i organizacyjnych w administracji publicznej oraz do wszelkich zadań wykonywanych na szeroko pojętych stanowiskach administracyjno -biurowych. Mogą być zatrudnieni jako specjaliści w różnych działach i departamentach urzędów niższego i wyższego szczebla, instytucjach, organizacjach pożytku publicznego, wszelkich podmiotach wykonujących zadania we współpracy z administracją publiczną.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content