wsh logo

ADMINISTRACJA USŁUG SPOŁECZNYCH I SOCJALNYCH

KONCEPCJA STUDIÓW W RAMACH SPECJALNOŚCI

Specjalność przygotowuje studentów do pracy w organach administracji publicznej zajmujących się pomocą społeczną, edukacją, ochroną zdrowia, kulturą, nauką, infrastrukturą komunalną, gospodarką mieszkaniowa, sportem, turystyką, mediami publicznymi, łącznością oraz gospodarowaniem informacjami. Studenci tej specjalności zdobędą wiedzę z zakresu konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich oraz możliwości dochodzenia ich ochrony, systemu świadczeń socjalnych w RP oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej. Zapoznają się ze strukturą systemu pomocy społecznej, prawa pracy oraz analizy ubezpieczeń społecznych na gruncie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zasadach rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, obowiązków zgłoszeniowych do ubezpieczeń społecznych. Poznają problematykę i instytucje rynku pracy oraz podstawowe pojęcia związane z rehabilitacją społeczną i zdrowotną. Posiądą wiedzę w zakresie podstaw prawnych opieki nad dzieckiem, obowiązujących aktów prawa międzynarodowego i polskiego. 

Ukończenie specjalności pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • systemu pomocy społecznej w prawie polskim,
 • konstytucyjnej gwarancji praw obywateli,
 • emerytury, renty, świadczenia socjalnej w UE,
 • organizacji i formy opieki zdrowotnej,
 • pomocy społecznej w poszczególnych krajach UE,
 • programów unijnych skierowanych do administracji świadczącej,
 • promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy,
 • rehabilitacji społecznej i zdrowotnej,
 • systemu opieki zastępczej nad dzieckiem,
 • systemu oświaty,
 • systemu pomocy społecznej w prawie polskim,
 • systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent tej specjalności będzie dobrze przygotowany do pracy w MOPS-ach, GOPS-ach, ośrodkach i domach kultury, ośrodkach aktywizacji zawodowej, ośrodkach rehabilitacyjnych Urzędach Pracy, Domach Pomocy Społecznej, Domach Dziecka, Przedszkolach, ogniskach edukacyjnych, będzie również przygotowany do podjęcia starań do utworzenia rodziny zastępczej.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content