wsh logo

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

studia wsh

Studia licencjackie

czas trwania

Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

KONCEPCJA STUDIÓW

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie przewidywania zagrożeń, metod zapobiegania naruszeniom oraz analizy i oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, podejmowania decyzji w warunkach zagrożenia, organizacji działań zbiorowych w sytuacjach wyjątkowych, zarządzania w sytuacjach kryzysowych, które zostały wywołane przez klęski żywiołowe, katastrofy, awarie, ataki terrorystyczne.

Podczas studiów studenci nabędą wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych, umiejętności analizowania zjawisk i rozwiązywania problemów bezpieczeństwa kraju na skalę globalną, państwową, regionalną i lokalną.

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne obejmują m. in. zagadnienia:

 • bezpieczeństwo państwa, w tym różne jego aspekty
 • bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni
 • bezpieczeństwo w Unii Europejskiej
 • ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów
 • ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
 • organizacja i zarządzanie systemami ratownictwa
 • pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia
 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych w państwie
 • przeciwdziałanie terroryzmowi
 • zwalczanie przestępczości
 • prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne otrzymują przygotowanie do pracy w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Portach Lotniczych, Straży Miejskiej, Służbach Celnych, Wojsku Polskim, Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Ochrony Kolei – w sektorze publicznym i prywatnym – w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo osób, mienia i informacji. Będą przygotowani do wykonywania różnych funkcji w formacjach Obrony Cywilnej i instytucjach związanych z reagowaniem kryzysowym, organach i agendach Unii Europejskiej, organizacjach międzynarodowych, mediach cyfrowych, firmach prywatnych, a także jako specjaliści od negocjacji w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych.

Wykształcenie zdobyte podczas studiów na tym kierunku otwiera także drogę do zatrudnienia w krajowych, ale także europejskich i światowych instytucjach bezpieczeństwa publicznego (Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Ochrony Państwa, Europejskim Urzędzie Policji, Międzynarodowej Organizacji Policji), także w strukturach Wojska Polskiego, w charakterze pracowników cywilnych oraz firmach świadczących usługi z zakresu ochrony osób i mienia. Absolwenci mogą również podjąć studia drugiego stopnia na tym samym, bądź pokrewnych kierunkach.

Dzięki podpisanym porozumieniom z: Komendą Główną Policji, Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego w Radomiu, Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze”, Spółką ACS oraz Strażą Miejską w Radomiu, oferta studiów w AHNS na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne wychodzi naprzeciw rosnącym potrzebom pracy w strukturach różnych służb mundurowych naszego regionu, jak również w rozbudowującym się porcie lotniczym w Radomiu.

CO SIĘ DZIEJE NA KIERUNKU...

Legia Akademicka

WSH Legia Akademicka

Legia Akademicka

Głównym nurtem działalności Legii są szkolenia organizowane zgodnie ze standardami służb mundurowych, w szczególności wojskowymi (również w jednostkach Wojska Polskiego prowadzone przez wojskowych instruktorów). Dzięki temu członkowie Legii traktowani będą podczas szkolenia jak żołnierze. Legia w swojej działalności nawiązuje kontakty z różnymi organizacjami proobronnymi, jak również profesjonalnymi jednostkami Wojska Polskiego, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Aeroklubami, itp.

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewntęrznego SECURITAS

WSH koło naukowe bezpieczeństwa

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego SECURITAS

Koło Naukowe „Securitas”  zrzesza przede wszystkim studentów kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne i Kryminologia, chcących poszerzać swoja wiedzę z zakresu etiologii i zapobiegania przestępczości oraz współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa i obywateli. Nieźle wyposażone laboratorium kryminalistyczne Uczelni zezwala zgłębiać tajniki technik kryminalistycznych, a organizowane wizyty w ramach Koła w profesjonalnych Laboratoriach Kryminalistycznych Policji, czy innych instytucjach służb mundurowych przyczyniają się do uzupełniania zdobytej wiedzy i doskonalenia nabytych umiejętności, ale przede wszystkim gruntowania planów zawodowych przyszłych absolwentów.

Akademicka Pracownia Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

WSH koło naukowe bezpieczeństwa

Akademicka Pracownia Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Pracownia umożliwia prowadzenie symulowanych działań Zespołu Zarządzania Kryzysowego na różnych szczeblach funkcjonowania Narodowego Systemu Zarządzania Kryzysowego. Przygotuje studentów do pracy w poszczególnych zespołach (operacyjnym, planowania i analizy zagrożeń, zabezpieczenia logistycznego i medycznego, itp.) w warunkach zbliżonych do realnych. Umożliwia między innymi realizację zajęć w formie ćwiczeń, wynikających z programu studiów oraz prowadzenie warsztatów w ramach praktyk studenckich. Zgromadzone pomoce dydaktyczne i wsparcie informatyczne pozwalają na przećwiczenie różnych epizodów sytuacji kryzysowych, pracy na różnych stanowiskach ZZK, pracy zespołowej, w warunkach deficytu czasu i napływających informacji o zagrożeniach oraz zakłóceniach wynikających z rozwoju sytuacji kryzysowej.

Akademicka Pracownia Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

WSH koło naukowe bezpieczeństwa

Akademicka Pracownia Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

Profesjonalna pracownia treningowa z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej umożliwia naukę pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach zajęć w formie ćwiczeń, wynikających z programu studiów oraz prowadzenie warsztatów w ramach praktyk studenckich oraz rozwijanie zainteresowania tematyką pierwszej pomocy w celu kształtowania pozytywnych postaw społecznych. Zgromadzony w pracowni sprzęt medyczny, zgodny z najnowszymi standardami, umożliwia między innymi naukę resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) i kontrolę poprawności jej wykonywania przez wykwalifikowanego instruktora, przeciwdziałania skutkom nagłego zatrzymania krążenia, profesjonalnego opatrywania ran, czy unieruchamiania kończyn. 

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content