wsh logo

BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE

KONCEPCJA STUDIÓW W RAMACH SPECJALNOŚCI

Głównym celem studiów na specjalności Bezpieczeństwo ekologiczne jest pogłębienie i uzupełnienie wiedzy dotyczącej prawnych, organizacyjnych i społecznych aspektów bezpieczeństwa ekologicznego, zrównoważonego rozwoju i wykorzystania alternatywnych źródeł energii. Absolwent tej specjalności podniesie swoje kwalifikacje w zakresie sprawnego posługiwania się przepisami prawa i przestrzegania obowiązujących w Unii Europejskiej standardów oraz trendów proekologicznych,  zabezpieczających ochronę interesów państwowych, publicznych i prywatnych. Ukończenie studiów ułatwi prawidłowe wykonywanie czynności zawodowych i ograniczy zachowania sprzeczne z wymogami prawa. To z kolei podniesie ich atrakcyjność na rynku pracy, jako specjalistów w bardzo aktualnej i pożądanej obecnie dziedzinie życia społecznego.

Ukończenie specjalności pozwala na pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • polityki ekologicznej,
  • gospodarki energetycznej i odnawialnych źródeł energii,
  • gospodarki przestrzennej w ochronie środowiska,
  • gospodarki odpadami,
  • gospodarki wodno-ściekowej,
  • ochrony powietrza,
  • ochrony gleb i rekultywacji terenów zdegradowanych,
  • roli i zadań audytora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego,
  • optymalizacji przedsięwzięć EKO.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci specjalności Bezpieczeństwo ekologiczne mogą podjąć pracę w charakterze pracownika i kadry kierowniczej urzędów administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstw i podmiotów gospodarczych, instytucji branży ochrony środowiska oraz osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje w dziedzinie zarządzania procesami proekologicznymi. Studia mają charakter interdyscyplinarny. Absolwenci specjalności mogą być niezależnymi specjalistami  z dziedziny zarządzania ochroną przyrody i monitoringu środowiska. Mogą prowadzić własną działalność lub funkcjonować jako doradcy wójtów, burmistrzów, starostów, dyrektorów czy prezesów firmy.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content