wsh logo

MENADŻER BEZPIECZEŃSTWA – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Menadżer bezpieczeństwa – zarządzanie kryzysowe to specjalność, która pozwala studentom zdobyć wiedzę niezbędną do zajmowania stanowisk w instytucjach wchodzących w skład tzw. narodowego systemu zarządzania kryzysowego. Zarządzanie kryzysowe, to działalność zarówno administracji rządowej, jak i samorządowej, różnych służb mundurowych oraz  pracowników cywilnych. Polega ono na zapobieganiu zagrożeniom, przygotowaniu działań w przypadku ich zaistnienia, usuwaniu skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej. Specjalność adresowana jest do osób, które pracują lub zamierzają podjąć pracę na stanowiskach związanych z szeroko rozumianym zarządzaniem kryzysowym. Skierowana jest także do kadry kierowniczej administracji publicznej i samorządowej (gmin, powiatów, województw) oraz wszystkich zainteresowanych problemami bezpieczeństwa wewnętrznego w sytuacjach zagrożeń dla życia, zdrowia, mienia obywateli oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. W programie studiów istotną rolę odgrywają zajęcia w formie ćwiczeń i warsztatów, podczas których studenci, poprzez analizy przypadków opisujących rzeczywiste sytuacje problemowe, gry strategiczne, gry symulacyjne nabywają praktyczne umiejętności, niezbędne  w organizowaniu i zarządzaniu systemami bezpieczeństwa w instytucjach państwowych i firmach prywatnych.

Ukończenie specjalności pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • organizacji i funkcjonowania zarządzania kryzysowego,
 • współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa,
 • ratownictwa i ochrony ludności,
 • przygotowywania planów zarządzania kryzysowego na różnych szczeblach,
 • ochrony infrastruktury krytycznej,
 • informacyjnego wspomagania zarządzania kryzysowego,
 • narodowych i sojuszniczych aspektów organizacji systemu reagowania kryzysowego,
 • ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • stosowania prawa w stanach nadzwyczajnych,
 • obrony cywilnej,
 • planowania cywilnego.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci tej specjalności będą mogli znaleźć zatrudnienie w charakterze kierowników, specjalistów, doradców, ekspertów lub inspektorów w wydziałach lub sztabach zarządzania kryzysowego przy urzędach wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz w instytucjach samorządowych różnych szczebli, a także w Wojewódzkich Sztabach Wojskowych, jednostkach Państwowej Straży Pożarnej i policji, formacjach obrony cywilnej i instytucjach związanych z reagowaniem kryzysowym. Specjalność kształci specjalistów, którzy będą posiadali kompetencje do administrowania bezpieczeństwem w szeroko pojmowanym zarządzaniu kryzysowym.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content