wsh logo

PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWEJ I TERRORYZMOWI

KONCEPCJA STUDIÓW W RAMACH SPECJALNOŚCI

Przestępczość zorganizowana i terroryzm rodzą współcześnie szczególne zagrożenia dla porządku prawnego, a wręcz dla prawidłowego funkcjonowania systemu społeczno-gospodarczego w państwie. Szczególną aktualność zyskuje problem terroryzmu. Studenci tej specjalności zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie zapobiegania, rozpoznawania, przeciwdziałania lub ścigania przestępstw popełnianych przez sprawców działających w zorganizowanej grupie oraz przestępstw o charakterze terrorystycznym. W chwili obecnej brak jest w krajowym systemie edukacyjnym oferty kształcenia i doskonalenia zawodowego w tym zakresie. Proponowana specjalność wychodzi zatem naprzeciw istotnym potrzebom w dziedzinie ochrony państwa i obywateli oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Ukończenie specjalności pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • monitoringu, identyfikacji i przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa obywateli,
  • zapobiegania terroryzmowi w makroskali,
  • różnic pomiędzy pojęciami przestępczość zorganizowana a terroryzm,
  • struktury zorganizowanych grup przestępczych,
  • zasad współpracy międzynarodowej na gruncie zwalczania zorganizowanej przestępczości oraz terroryzmu,
  • ram instytucjonalnych przeciwdziałania i zwalczania zorganizowanej przestępczości oraz terroryzmu
  • aspektów kryminalistycznych i karnoprocesowych zwalczania zorganizowanej przestępczości i terroryzmu,
  • odpowiedzialności karnej za przestępstwa określane mianem zorganizowanych oraz przestępstwa o charakterze terrorystycznym.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci tej specjalności zdobędą niezbędne kwalifikacje przydatne w pracy w wyspecjalizowanych jednostkach organizacyjnych Policji, w Centralnym Biurze Śledczym i Wydziałach do Spraw Przestępczości Zorganizowanej oraz innych jednostkach organizacyjnych Prokuratury. Zatrudnienie mogą znaleźć w organach obejmujących zakresem swojej działalności m.in. zwalczanie zorganizowanej przestępczości lub terroryzmu, tj. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Żandarmerii Wojskowej oraz Wojskowych Służb Informacyjnych i w innych jednostkach Ministerstwa Obrony Narodowej. Będą mogli podjąć pracę w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych oraz instytucjach, których zakres działalności w znacznym stopniu dotyczy przestępstw popełnianych w sposób zorganizowany wobec organów kontroli skarbowej i celnej.
Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content