wsh logo

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I OCHRONA LUDNOŚCI

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności to specjalność, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy. Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem wewnętrznym. Polega ono na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu działań w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej. Specjalność adresowana jest do osób, które pracują lub zamierzają podjąć pracę na stanowiskach związanych z szeroko rozumianym zarządzaniem kryzysowym. Skierowana jest także do kadry kierowniczej administracji publicznej i samorządowej (gmin, powiatów, województw) oraz wszystkich zainteresowanych problemami bezpieczeństwa wewnętrznego w sytuacjach zagrożeń dla życia, zdrowia, mienia obywateli oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. W programie studiów istotną rolę odgrywają zajęcia w formie ćwiczeń i warsztatów, podczas których studenci, poprzez analizy przypadków opisujących rzeczywiste sytuacje problemowe, gry strategiczne, gry symulacyjne nabywają praktyczne umiejętności, niezbędne w przyszłej pracy zawodowej.

Ukończenie specjalności pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • koncepcji zarządzania kryzysowego,
 • infrastruktury krytycznej,
 • współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa,
 • ratownictwa i ochrony ludności,
 • zarządzania w sytuacjach nadzwyczajnych,
 • informacyjnego wspomagania zarządzania kryzysowego,
 • narodowego i sojuszniczego systemu reagowania kryzysowego,
 • ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • stosowania prawa w stanach nadzwyczajnych,
 • obrony cywilnej,
 • planowania cywilnego.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci tej specjalności będą mogli znaleźć zatrudnienie w charakterze kierowników, specjalistów, doradców, ekspertów lub inspektorów w wydziałach lub sztabach zarządzania kryzysowego przy urzędach wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz w instytucjach samorządowych różnych szczebli, a także w Wojewódzkich Sztabach Wojskowych, jednostkach Państwowej Straży Pożarnej i Policji, formacjach Obrony Cywilnej Kraju i instytucjach związanych z reagowaniem kryzysowym.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content