wsh logo

KRYMINOLOGIA SĄDOWO-PENITENCJARNA

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Studia na tej specjalności przygotowują specjalistów w zakresie optymalizacji działań resocjalizacyjnych w warunkach izolacji więziennej, readaptacji społecznej więźniów i pomocy postpenitencjarnej, a także pomocy ofiarom przestępstw. Studenci poznają strukturę i funkcjonowanie sądów powszechnych oraz uprawnienia, obowiązki i metody pracy kuratorów zawodowych (rodzinnych i dla dorosłych) oraz kuratorów społecznych.

 Ukończenie specjalności pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • funkcjonowania organów wymiaru sprawiedliwości,
 • prawa karnego materialnego,
 • prawa penitencjarnego,
 • prawa wykroczeń,
 • regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania policji,
 • prewencji przestępczości,
 • systemu pomocy ofiarom przestępstw,
 • niedostosowania społecznego jednostki we współczesnym świecie,
 • mechanizmów wpływu społecznego,
 • negocjacji i mediacji,
 • postępowania w sprawach nieletnich,
 • metodyki pracy kuratora sądowego,
 • podstaw socjoterapii.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci tej specjalności są przygotowani do podjęcia pracy w służbach mundurowych, w szczególności służbie więziennej, a także w Policji, Straży Granicznej, Służbie Celnej, Straży Miejskiej oraz placówkach prewencyjnych, a także w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości i administracji: sądownictwie, prokuraturze, starostwach powiatowych (Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Centra Interwencji Kryzysowej). Zdobyte podczas studiów kompetencje pozwalają również podjąć pracę w organizacjach pozarządowych i instytucjach wsparcia psychologicznego osób pokrzywdzonych. Absolwenci są przygotowani do pracy socjoterapeutycznej, prowadzenia mediacji i negocjacji, pełnienia funkcji kuratora.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content