wsh logo

PREWENCJA PRZESTĘPCZOŚCI I POLITYKA SOCJALNA

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Celem specjalności Prewencja przestępczości i polityka socjalna jest przygotowanie studentów do pracy na rzecz jednostek i grup społecznych potrzebujących ochrony, działań zapobiegawczych przeciwdziałających niedostosowaniu społecznemu, wymagających wsparcia profilaktycznego, terapeutycznego, czy resocjalizacyjnego. Studenci zdobywają wiedzę pozwalającą rozpoznawać czynniki stwarzające ryzyko wystąpienia zjawiska patologii społecznej, sytuacji kryzysowej oraz umiejętności praktyczne pozwalające podjąć właściwie działania prewencyjne i interwencyjne.

Ukończenie specjalności pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu: 

 • socjologii i metody badań socjologicznych,
 • socjologii grup społecznych,
 • konstytucyjnych zasady ochrony praw człowieka i obywatela,
 • polityki społecznej,
 • patologii społecznych,
 • etiologii przestępczości,
 • prewencji przestępczości,
 • kształtowania umiejętności wychowawczych,
 • kształtowania umiejętności psychologicznych,
 • mechanizmów wpływu społecznego,
 • podstaw socjoterapii,
 • pracy socjalnej.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci mogą podjąć pracę w służbach mundurowych m.in. w instytucjach organów ścigania (zakładach karnych, aresztach śledczych, wydziałach prewencyjnych policji) i jednostkach resortu sprawiedliwości (sądach, ośrodkach interwencji kryzysowej), w Straży Miejskiej oraz organizacjach pozarządowych mających w swoich celach statutowych przeciwdziałanie patologiom społecznym (fundacje i stowarzyszenia). Absolwenci są także przygotowani do pracy w poradniach wychowawczo-zawodowych, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka, ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, poradniach pedagogiczno-psychologicznych. Mogą również pracować w telefonach zaufania, ośrodkach pomocy społecznej oraz instytucjach samorządowych zajmujących się problemami socjalnymi mieszkańców.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content