wsh logo
studia wsh

Studia licencjackie

czas trwania

Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

KONCEPCJA STUDIÓW

Podstawowym celem kształcenia studentów na kierunku pedagogika jest przygotowanie kadr do prowadzenia działalności oświatowej, organizacyjnej, terapeutyczno – rehabilitacyjnej i socjalnej. Student w trakcie nauki zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu nauk pedagogicznych, w tym m.in.: profilaktyki społecznej i resocjalizacji, pedagogiki specjalnej oraz terapii pedagogicznej, doradztwa zawodowego i pedagogiki pracy, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej i pracy socjalnej. Studia umożliwiają organizowanie oraz prowadzenie pracy wychowawczej i dydaktycznej, kierowanie zespołami ludzkimi i placówkami oświatowymi, a także rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów jednostek, grup i społeczności. Student posiądzie wiedzę dotyczącą funkcjonowania publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, opiekuńczo – wychowawczych, oraz zasad tworzenia i finansowania projektów i programów edukacyjnych. Całość kształcenia uzupełniają obowiązkowe praktyki w instytucjach i placówkach oświatowych.

Studia na kierunku pedagogika koncentrują się głównie na wiedzy z zakresu:

 • psychologii
 • socjologii
 • filozofii
 • teoretycznych podstaw wychowania
 • dydaktyki
 • pedagogiki społecznej
 • pedagogiki specjalnej
 • pracy socjalnej
 • patologii społecznych i resocjalizacji
 • marketingu usług dydaktycznych, pedagogiki pracy
 • pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent kierunku – pedagogika – przygotowany jest do pracy w szkolnictwie, w placówkach oświatowo – wychowawczych, poradniach specjalistycznych, przedsiębiorstwach, placówkach służby zdrowia, ośrodkach pomocy społecznej i pedagogicznej, sądownictwie. Dyplom potwierdza uzyskanie kwalifikacji umożliwiających zatrudnienie w służbach resocjalizacyjnych (zakłady karne, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich), instytucjach o charakterze interwencyjnym (policja, ośrodki interwencji kryzysowej, policyjne izby dziecka), opiekuńczych (pogotowia opiekuńcze, ośrodki adopcyjne, świetlice szkolne i środowiskowe, domy opieki) i terapeutycznych (ośrodki terapii zajęciowej, świetlice terapeutyczne). Ponadto absolwent tego kierunku może pracować we wszelkich instytucjach rządowych, pozarządowych i samorządowych, zajmujących się edukacją, wychowaniem, profilaktyką społeczną oraz reorientacją zawodową i szkolną, zależnie od wybranej przez siebie specjalności zawodowej.

CO SIĘ DZIEJE NA KIERUNKU...

Akademicka Pracownia Psychologiczno – Pedagogiczna

Akademicka poradnia psychologiczno-pedagogiczna

Akademickia Pracownia Psychologiczno-Pedagogiczna

Misją Akademickiej Pracowni Psychologiczno-Pedagogicznej jest  poszerzanie wiedzy, aktywizowanie zasobów oraz rozwijanie potencjału i zainteresowań studentów. Niezwykle istotnym aspektem działania Pracowni jest nabywanie praktycznych umiejętności niezbędnych przy wykonywaniu w przyszłości pracy zawodowej. Kompetencje diagnostyczne, a także terapeutyczne i umiejętność współpracy w zespole interdyscyplinarnym to kluczowe elementy w zawodzie psychologa bądź pedagoga. Prócz zdobycia merytorycznej wiedzy oraz praktycznych umiejętności pracownia daje także możliwość pracy nad sobą oraz poznania siebie, co stanowi krok do lepszego zrozumienia innych ludzi. Warsztaty organizowane przez Akademicką Pracownię Psychologiczno-Pedagogiczną zapewniają przestrzeń do przyjrzenia się swoim potrzebom, jak również emocjom. Własna praca terapeutyczna to niewątpliwie istotny element w zawodzie psychologa lub psychoterapeuty. Podczas zajęć w Pracowni studenci mają możliwość uczestniczenia w dyskusjach grupowych i dzielenia się swoimi przemyśleniami. W ramach Pracowni organizowane są także inspirujące spotkania z wybitnymi specjalistami z zakresu psychodietetyki, psychoterapii czy psychoonkologii

Akademicka Pracownia Consultingu, Rozwoju Osobowości i Coachingu

Akademicka Pracownia Consultingu, Rozwoju Osobowości i Coachingu

Akademickia Pracownia Consultingu, Rozwoju Osobowości i Coachingu

Głównym celem funkcjonowania Pracowni jest umożliwianie działań oraz udzielanie wsparcia dla społeczności akademickiej, a także środowiska zewnętrznego w zakresie szeroko pojętego rozwoju osobistego i zawodowego. W działania Pracowni wpisuje się również współpraca środowiska akademickiego z instytucjami i organizacjami takimi jak: szkoły, przedsiębiorstwa, ośrodki doradztwa zawodowego oraz organizacje wspierające rodziny.

Koło Naukowe Młodych Pedagogów

Koło młodych pedagogów WSH

Koło Naukowe Młodych Pedagogów

Koło Naukowe Młodych Pedagogów Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu prowadzi przedsięwzięcia dotyczące badań naukowych i życia społecznego-kulturalnego.
Cele:
– uczestnictwo bierne i aktywne w konferencjach,  warsztatach, seminariach, oraz imprezach kulturalno-oświatowych,
– współorganizacja konferencji naukowych,
-stwarzanie warunków ułatwiających studentom poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki,
– rozbudzanie zainteresowań pracą badawczą, naukową i twórczą,
– prowadzenie badan empirycznych na tematy w spektrum zainteresowań studentów,
– publikacje naukowe studentów,
– organizowanie wykładów otwartych,  warsztatów metodycznych, spotkań, zajęć,
– praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej w trakcie studiów,
– propagowanie współpracy z instytucjami na terenie środowiska lokalnego,
– integracja społeczności studenckiej i kadry naukowej,
– organizacja imprez okolicznościowych integrujących społeczność uczelni,
– współpraca uczelniana i międzyuczelniana z organizacjami studenckimi,
– promowanie Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu w środowisku lokalnym.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content