wsh logo

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA 

KONCEPCJA STUDIÓW w ramach specjalności

Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, podstaw edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością czy nieprzystosowaniem społecznym oraz metod pracy z dziećmi i młodzieżą ze stwierdzonymi deficytami w zakresie funkcji percepcyjno-motorycznych, które powodują trudności w czytaniu, pisaniu i nauce. Studenci poznają i zrozumieją zależności oraz wpływy środowiska na osoby wychowywane, nauczą się kształtować odpowiednie postawy i wartości podopiecznych, a także tworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju, stymulowania i usprawniania rozwoju funkcji psychomotorycznych, wyrównywania braków w wiadomościach i umiejętnościach oraz eliminowania niepowodzeń szkolnych.

Program studiów w ramach specjalności obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak:

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  • Rodzaje i metody terapii
  • Diagnostyka psychologiczna w działaniach opiekuńczo-wychowawczych
  • Warsztat kreatywnego opiekuna wychowawcy
  • Podstawy diagnozy pedagogicznej
  • Programowanie pracy w profilaktyce i terapii pedagogicznej

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Studenci specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza w czasie studiów zdobędą wiedzę i umiejętności służące diagnozowaniu potrzeb rozwojowych i wychowawczych człowieka na każdym etapie życia oraz metod pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Zdobędą również kwalifikacje do pracy w różnego typu placówkach zajmujących się wychowaniem, opieką i innymi formami pomocy, a także profilaktyką oraz terapią (w żłobku, w bursach, w świetlicach szkolnych, w klubach seniora, domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych czy świetlicach socjoterapeutycznych)

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content