wsh logo

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA I SENIORALNA

KONCEPCJA STUDIÓW

Podstawowym celem kształcenia studentów na kierunku pedagogika jest przygotowanie kadr do prowadzenia działalności oświatowej, organizacyjnej, terapeutyczno – rehabilitacyjnej i socjalnej. Student w trakcie nauki zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu nauk pedagogicznych, w tym m.in.: profilaktyki społecznej i resocjalizacji, pedagogiki specjalnej oraz terapii pedagogicznej, doradztwa zawodowego i pedagogiki pracy, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej i pracy socjalnej, zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Studia umożliwiają organizowanie oraz prowadzenie pracy wychowawczej i dydaktycznej, kierowanie zespołami ludzkimi i placówkami oświatowymi, a także rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów jednostek, grup i społeczności. Student posiądzie wiedzę, dotyczącą funkcjonowania publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, opiekuńczo – wychowawczych, oraz zasad tworzenia i finansowania projektów i programów edukacyjnych. Całość kształcenia uzupełniają obowiązkowe praktyki w instytucjach i placówkach oświatowych.

Studia na kierunku pedagogika koncentrują się głównie na wiedzy z zakresu:

 • psychologii
 • socjologii
 • filozofii
 • teoretycznych podstaw wychowania
 • dydaktyki
 • pedagogiki społecznej
 • pedagogiki specjalnej
 • pracy socjalnej
 • patologii społecznych i resocjalizacji
 • marketingu usług dydaktycznych, pedagogiki pracy
 • pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci specjalności PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA I SENIORALNA mogą być zatrudnieni jako :

 • doradca/konsultant w ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych,
 • opiekun środowiskowy w domach pomocy społecznej i środkach wsparcia społecznego,
 • wychowawca/instruktor w instytucji wychowania pozaszkolnego,
 • wychowawca w instytucjach pomocy społecznej,
 • pracownik ośrodka interwencji kryzysowej,
 • wychowawca w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej,
 • wychowawca w placówkach i ośrodkach opiekuńczych i wychowawczych,
 • instruktor w organizacji pozarządowej – stowarzyszeniu, fundacji,
 • streetworker,
 • może także zaplanować swoją własną przyszłość i otworzyć rodzinną formę pieczy zastępczej,
 • instruktor w państwowych i prywatnych domach opieki w Polsce i za granicą,
 • instruktor w zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych,
 • instruktor w domach seniora,
 • instruktor w dziennych domach pomocy społecznej,
 • instruktor w instytucjach i projektach służących aktywizacji i edukacji seniorów, tj. uniwersytety trzeciego wieku, akademie seniora, klub seniora itp.
Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content