wsh logo

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ

KONCEPCJA STUDIÓW w ramach specjalności

Studenci specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną w czasie studiów zdobędą wiedzę i umiejętności służące diagnozowaniu potrzeb rozwojowych i wychowawczych człowieka na każdym etapie życia oraz metod pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu. Zdobędą również  kwalifikacje niezbędne do pracy opiekuńczo-wychowawczej i pracy z rodziną. Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, podstaw edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością czy nieprzystosowaniem społecznym oraz metod pracy z dziećmi i młodzieżą ze stwierdzonymi deficytami w zakresie funkcji percepcyjno-motorycznych, które powodują trudności w czytaniu, pisaniu i nauce. Studenci poznają i zrozumieją zależności oraz wpływy środowiska na osoby wychowywane,  nauczą się kształtować odpowiednie postawy i wartości podopiecznych, a także  tworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju, stymulowania i usprawnia rozwoju funkcji psychomotorycznych, wyrównywania braków w wiadomościach i umiejętnościach oraz eliminowania niepowodzeń szkolnych.

Program studiów w ramach specjalności obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak:

  • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
  • Techniki i metody pracy wychowawczej grupowej
  • Metodyka pracy terapeuty zajęciowego
  • Diagnostyka psychologiczna w działaniach opiekuńczo-wychowawczych
  • Diagnostyka w pracy terapeutycznej
  • Metodyka pracy indywidualnej i grupowej w pracowniach terapeutycznych
  • Trening komunikacji interpersonalnej.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci zostaną przygotowani do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach adopcyjnych, instytucjach pomocy i opieki społecznej, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, schroniskach dla ofiar patologii w rodzinie i ośrodkach szkolno-wychowawczych, w szkołach, domach pomocy społecznej jako wychowawcy, lub doradcy. Mogą również pracować jako kuratorzy sądowi.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content