wsh logo

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

KONCEPCJA STUDIÓW w ramach specjalności

Studenci specjalności Pedagogika opiekuńczo – Wychowawcza, zdobędą wiedzę i umiejętności, by właściwie diagnozować potrzeby rozwojowe i wychowawcze człowieka w różnych etapach jego życia. Profil praktyczny studiów, uczy postrzegać każdy problem człowieka w perspektywie społecznej. Wybrane przedmioty realizowane na specjalności, uczą rozumieć wpływ innych ludzi na psychikę jednostek, ukazują zależności między środowiskiem a przebiegiem procesu wychowawczego, opiekuńczego i dydaktycznego, w którym uczestniczą ludzie w różnym wielu i o różnych potrzebach rozwojowych. W toku studiów zdobywa się umiejętności rozumienia, czym jest środowisko wychowawcze, jaki wpływ ma ono na rozwój dziecka i jakie cechy powinno wykazywać, by kształtować w jednostkach odpowiednie postawy i wartości, umożliwiające pełne i satysfakcjonujące życie. Program studiów realizowany w ramach specjalności pozwala zdobyć wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej, podstaw edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością, pochodzących ze środowisk zagrożonych marginalizacją, czy nieprzystosowaniem społecznym. Studia uczą jak powinno się pracować z grupą i prowadzić poradnictwo indywidualne. Studenci poznają zasady i narzędzia interwencji kryzysowej w odniesieniu do życia jednostki, rodziny i grupy społecznej.

Program studiów w ramach specjalności obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak:

 • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
 • Metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej
 • Pedagogika rodziny
 • Trening umiejętności interpersonalnych,
 • Techniki i metody interwencji kryzysowej,
 • Metodyka pracy socjoterapeutycznej,
 • Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • Diagnostyka w pracy pedagoga
 • Organizacja i zarządzanie w pomocy społecznej
 • Metody i techniki pracy grupowej,
 • Podstawy polityki społecznej,
 • Podstawy prawa rodzinnego
 • Pomoc społeczna wobec wybranych kategorii podopiecznych
 • Pedagogika działań twórczych z metodyką
 • Wybrane zagadnienia arteterapii

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci uzyskują wiedzę, umiejętności i kompetencje potrzebne do pracy w placówkach opiekuńczo wychowawczych, ośrodkach adopcyjnych, instytucjach pomocy i opieki społecznej, ośrodkach adopcyjno – opiekuńczych, domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, schroniskach dla ofiar patologii w rodzinie, ośrodkach szkolno – wychowawczych. Osoby kończące tę specjalność mogą podejmować zatrudnienie w  internatach, bursach, świetlicach środowiskowych i terapeutycznych, instytucjach profilaktyki społecznej, organizacjach i stowarzyszeniach charytatywnych oraz zakładach pracy, służbie zdrowia, szkołach ( pogotowie pedagogiczne), sądownictwie, domach pomocy aspołecznej w charakterze wychowawcy, opiekuna, doradcy oraz kuratora sądowego.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content