wsh logo

PEDAGOGIKA SENIORALNA

KONCEPCJA STUDIÓW w ramach specjalności

Studia na specjalności Pedagogika senioralna umożliwiają zdobycie wiedzy i wykształcenie umiejętności w zakresie oddziaływań wobec seniorów.  Specjalność pozwala na poznanie mechanizmów i zaburzeń funkcjonowania człowieka starszego w środowisku rodzinnym i społecznym. Studenci wzbogacą i rozwiną także umiejętności diagnozowania potrzeb i problemów osób starszych oraz pomocy w utrzymywaniu wysokiej jakości ich życia poprzez aktywizację społeczną i kulturalną. Student wyposażony zostaje w podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, prawa niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu procesu starzenia się, pracy opiekuńczej oraz umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową. Proces kształcenia akcentuje również praktyczne umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania wiedzy i kompetencji w zakresie tworzenia własnego warsztatu metodycznego.

Program studiów w ramach specjalności obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak:

 • Gerontologia
 • Socjologii rodziny
 • Andragogika
 • Teoretycznych podstaw pracy socjalnej
 • Pedagogiki społecznej
 • Pedagogiki specjalnej
 • Pracy socjalnej
 • Psychologii relacji
 • Psychologia jakości życia
 • Psychologia zmiany
 • Metodyka pracy twórczej
 • Pedagogika wartości
 • Trening postaw w rodzinie

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci specjalności mogą być zatrudnieni jako :

 • opiekun środowiskowy w domach pomocy społecznej i środkach wsparcia społecznego
 • wychowawca w instytucjach pomocy społecznej
 • pracownik ośrodka interwencji kryzysowej
 • wychowawca w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej
 • wychowawca w placówkach i ośrodkach opiekuńczych i wychowawczych
 • instruktor w organizacji pozarządowej –  stowarzyszeniu, fundacji
 • może także zaplanować swoją własną przyszłość i otworzyć rodzinną formę opieki zastępczej dla seniorów
 • instruktor w państwowych i prywatnych domach opieki w Polsce i za granicą,
 • instruktor w zakładach  pielęgnacyjno – opiekuńczych,
 • instruktor w domach seniora,
 • instruktor w dziennych domach pomocy społecznej,
 • instruktor w instytucjach i projektach służących aktywizacji i edukacji seniorów, tj. uniwersytety trzeciego wieku, akademie seniora, klub seniora itp.

 

Udostępnij
youtube
youtube
youtube
Skip to content