wsh logo

PEDAGOGIKA SZKOLNA Z ELEMENTAMI ARTETERAPII

KONCEPCJA STUDIÓW w ramach specjalności

W ostatnich latach, coraz większego znaczenia nabiera zawód pedagoga, który nie jest bezpośrednio związanych z procesem dydaktycznym, realizowanym w szkole, podczas lekcji w klasie. Szkoła, jako instytucja, stała się nowoczesną przestrzenią edukacyjną, jako całość, przy udziale szerokiego środowiska społecznego, gospodarczego, środków masowego przekazu, instytucji kultury, miejsc wypoczynku, sportu i rekreacji. Bez wątpienia, nowoczesna szkoła, na miarę XXI wieku to szkoła otwarta na świat wirtualny i integrująca wszystkie podmioty funkcjonujące na terenie gminy. Biorąc pod uwagę dynamicznie zmieniającą się szkołę oraz swego rodzaju „wielowymiarową migrację uczniów”, nasza Uczelnia przygotowała ofertę kształcenia pedagogów szkolnych, przygotowanych do pracy zarówno w środowisku szkolnym, jak i w pozaszkolnych formach kształcenia, opieki, wychowania i wspierania rozwoju dzieci i młodzieży.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

  • Trening twórczości
  • Techniki i metody arteterapii
  • Metodyka pracy socjoterapeutycznej
  • Rozwijanie ekspresji teatralnej dziecka
  • Diagnostyka w pracy opiekuńczo – wychowawczej i terapeutycznej
  • Metodyka pracy indywidualnej i grupowej w pracowniach artystycznych
  • Trening autoprezentacji
  • Pedagogika świata wirtualnego
  • Podstawy prawne i organizacyjne oświaty
  • Pedagogika tańca z elementami ruchu scenicznego

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent specjalności Pedagogika szkolna z arteterapią jest przygotowany do pracy w szkole w charakterze pedagoga szkolnego. Jest wyposażony w nowoczesne metody i narzędzia pracy pedagogicznej w świecie realnym oraz w oddziaływaniach pedagogicznych w przestrzeni wirtualnej. Osoby kończące tę specjalność odnajdą się w pracy, jako wychowawcy świetlicy szkolnej, świetlicy środowiskowej i edukacji domowej. Podczas studiów zdobywa wiedzę, kompetencje i umiejętności, które pozwolą podjąć pracę z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w ośrodkach prowadzonych przez organizacje społeczne. Ponadto absolwent posiada umiejętności praktyczne pozwalające na podjęcie pracy w instytucjach o charakterze artystycznym, kołach teatralnych, gminnych ośrodkach animacji kulturalnej i oświatowej. Posiadana wiedza i kompetencje psychologiczne, pedagogiczne, artystyczne pozwolą znaleźć pracę w sektorze samozatrudnienia, jako animator kultury, w tym również animator rozwoju osób z niepełnosprawnościami.

 

Udostępnij
youtube
youtube
youtube
Skip to content