wsh logo

PEDAGOGIKA SZKOLNA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ

KONCEPCJA STUDIÓW w ramach specjalności

Studenci specjalności Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną w trakcie studiów zdobędą wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii i filozofii. Program studiów obejmuje wiedzę i kształtuje umiejętności niezbędne do pracy w charakterze pedagoga szkolnego oraz do wypełniania jego zadań i obowiązków. Studenci zostaną wyposażeni w nowoczesne metody i narzędzia pracy pedagogicznej zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym, z uwzględnieniem metod pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu. Zdobędą również wiedzę na temat konstruowania oceny pedagogicznej, oceny z zakresu dysfunkcji i rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży oraz podstaw edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością czy nieprzystosowaniem społecznym lub ze stwierdzonymi deficytami w zakresie funkcji percepcyjno-motorycznych, które powodują trudności w czytaniu, pisaniu i nauce. Studenci nauczą się tworzyć odpowiednie warunki do wszechstronnego rozwoju, stymulowania i usprawnia rozwoju funkcji psychomotorycznych, wyrównywania braków w wiadomościach i umiejętnościach oraz eliminowania niepowodzeń szkolnych wśród podopiecznych.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

  • Trening twórczości
  • Techniki i metody arteterapii
  • Metodyka pracy socjoterapeutycznej
  • Rozwijanie ekspresji teatralnej dziecka
  • Diagnostyka w pracy opiekuńczo – wychowawczej i terapeutycznej
  • Metodyka pracy indywidualnej i grupowej w pracowniach artystycznych
  • Trening autoprezentacji
  • Pedagogika świata wirtualnego
  • Podstawy prawne i organizacyjne oświaty
  • Pedagogika tańca z elementami ruchu scenicznego

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci specjalności mogą podjąć pracę w jednostkach oświatowych, w świetlicach socjoterapeutycznych, ośrodkach adopcyjnych, instytucjach pomocy i opieki społecznej, domach dziecka lub ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content