wsh logo

PSYCHOLOGIA ROZWOJU OSOBOWOŚCI I JAKOŚCI ŻYCIA

KONCEPCJA STUDIÓW W RAMACH SPECJALNOŚCI

Psychologia rozwoju osobowości stanowi nową gałąź psychologii stosowanej. Łączy w sobie problematykę psychologii rozwoju człowieka, psychopatologii, psychologii wychowania i psychologii klinicznej. Specjalność skierowana jest do studentów myślących o pracy na rzecz optymalizacji rozwoju osób w różnym wieku: dzieci, młodzieży i dorosłych. Studenci zdobywają wiedzę na temat przyczyn i patomechanizmów różnych zaburzeń rozwojowych, uczą się diagnozowania potencjału rozwojowego i zapoznają się z metodami wspomagania rozwoju poszczególnych sfer psychicznych zarówno osób w normie, jak i z rozmaitymi zaburzeniami psychicznymi i somatycznymi. Studenci uzyskują również wiedzę na temat monitorowania i wspomagania głównych środowisk wychowawczych, takich jak: rodzina, przedszkola, szkoły i instytucje opiekuńcze. Ponadto w programie studiów podejmowana jest problematyka aktywizacji seniorów.

Studia obejmują zagadnienia dotyczące m.in.:

 • psychopatologii rozwojowej
 • diagnozy psychologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych
 • pomocy psychologicznej w chorobach somatycznych
 • interwencji psychologicznej w rozwiązywaniu problemów rozwojowych
 • porozumiewania się w relacjach pomagania
 • metod terapii i wspomagania rozwoju
 • konstruowania programów wspomagania rozwoju
 • psychostymulacji umiejętności twórczych
 • wspomagania rozwoju w procesie wychowania
 • psychostymulacji rozwoju osób starszych
 • psychologii starości

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy w różnego typu ośrodkach szkolno-wychowawczych, rewalidacyjno-wychowawczych, opiekuńczo-wychowawczych. Mogą znaleźć zatrudnienie w placówkach z oddziałami integracyjnymi oraz placówkach wsparcia dziennego dla dzieci, młodzieży i seniorów (świetlice środowiskowe i terapeutyczne, kluby, ośrodki socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze). Zdobyte wykształcenie przydatne jest do pracy w firmach, stowarzyszeniach, fundacjach i różnorodnych organizacjach pozarządowych realizujących programy psychoedukacyjne. Absolwent specjalności psychologia wspomagania rozwoju może również podjąć zatrudnienie w uniwersytetach trzeciego wieku.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content