wsh logo

PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA Z ELEMENTAMI COACHINGU

KONCEPCJA STUDIÓW W RAMACH SPECJALNOŚCI

Psychologia społeczna to obecnie jedna z najbardziej rozwijających się dziedzin psychologii. Jej aktualność i atrakcyjność oferty, z jaką wychodzi ku człowiekowi wiąże się w sposób bezpośredni z wyzwaniami, na jakie napotyka on we współczesnym świecie. Współczesny rynek usług psychologicznych ukierunkowany jest na rozwój osobisty i zawodowy człowieka postrzeganego w sposób integralny i uniwersalny. W wielu sytuacjach biznesowych, problemach w środowisku pracy, problemach rodzinnych, w sferze podejmowania decyzji o charakterze społecznym, przy konstruowaniu systemów motywowania pracowników, wsparcia w sytuacjach kryzysowych, niezbędna jest wiedza i kompetencje w zakresie psychologii. W tym kontekście psychologię społeczną uzupełniliśmy o elementy coachingu. Trudno sobie bowiem wyobrazić właściwe funkcjonowanie nowoczesnego społeczeństwa, rozwój systemów społecznych, dostosowanie się kadry zarządzającej do dynamiki zmian społeczny społecznej, bez znajomości podstaw psychologii, w sytuacji braku umiejętności posługiwania się mechanizmami wpływu społecznego. W budowaniu wartościowych i trwałych więzi społecznych niezwykle istotne są kompetencje w zakresie psychologii relacji. Studenci tej specjalności uzyskują wiedzę w zakresie empatii, relacji interpersonalnych, twórczego zarządzania zespołem, przedsiębiorczego myślenia w budowaniu grup społecznych, umiejętność wychodzenia ponad schematy myślowe i ograniczenia osobowościowe, aby budować własną matkę osobistą opartą na indywidualnych parametrach tożsamościowych. Celem zajęć jest ukształtowanie kompetencji społecznych w aspekcie zarządzania swoim rozwojem osobistym oraz zawodowym. Studia mają na celu dostarczenie niezbędnych umiejętności w zakresie zarządzania zespołem osób, poprzez umiejętne budowanie relacji interpersonalnych i posługiwanie się komunikacją bez barier w budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

  • Psychologia relacji
  • Podstaw psychologii
  • Psychologiczne mechanizmy wywierania wpływu na ludzi
  • Psychologia społeczna
  • Psychologia zachowań grupowych
  • Techniki pracy grupowej
  • Techniki pracy indywidualnej
  • Podstawy psychoterapii indywidualnej i grupowej
  • Coaching
  • Metody coachingu w praktyce

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci specjalności Psychologia społeczna z elementami coachingu mogą znaleźć pracę w nowoczesnych firmach i środowiskach biznesowych.  Osoby kończące tę specjalność będą przygotowane do pracy w organizacjach pozarządowych, centrach aktywności lokalnej, lokalnych grupach działania, fundacjach i stowarzyszeniach. Elementy wiedzy i kwalifikacje uzyskane w ramach tej specjalności pozwolą w sposób nowoczesny, kreatywny i dynamiczny budować relacje w zespołach pracowniczych. Będą to zatem osoby, które podejmą pracę w charakterze doradców personalnych, mentorów i coachów, czy trenerów rozwoju zawodowego. Zdobyte umiejętności pozwolą absolwentom tej specjalności odnaleźć się na rynku firm szkoleniowych, coachingowych, doradczych. Kompetencje zdobyte w czasie studiów będą pomocne pracownikom socjalnym, kuratorom, pracownikom administracji samorządowej animatorom życia społecznego regionu. 

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content