wsh logo

MENADŻER BIZNESU

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Specjalność Menadżer biznesu przygotowuje studentów do pracy w organizacjach różnej wielkości, zarówno  w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw jak i w dużych korporacjach, oraz otwartości na prowadzenie własnej. Absolwent tej specjalności otrzymuje wszechstronną i gruntowną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dotyczącą istoty, prawidłowości, problemów funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych, a także sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania pojawiających się problemów. Zdobywa również wiedzę niezbędną do skutecznego zarządzania biznesem, w tym tworzenia biznesplanu, wyboru i realizacji strategii, zarządzania poszczególnymi funkcjami przedsiębiorstwa (zarzadzania projektami, jakością, marketingiem, finansami, Human Resources, innowacjami oraz budowaniem kontaktów z otoczeniem), prowadzenia analiz i budowania przewagi konkurencyjnej. Zdobyta wiedza i umiejętności powinny ukształtować takie cechy absolwenta jak: przedsiębiorczość, wpływ na rzeczywistość, zdolność podejmowania efektywnych decyzji strategicznych, dokonywanie ocen i formułowanie opinii, chęć odniesienia sukcesu zarówno osobistego jak i zawodowego.

Ukończenie specjalności pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • koncepcji i stylów przywództwa,
  • przywództwa a zarządzania firmą w warunkach niepewności,
  • marketingu,
  • tworzenia i wdrażania skutecznych strategii,
  • przywództwa a zaufania w tworzeniu i zarządzaniu zespołem,
  • metod i technik wywierania wpływu,
  • zarządzania zasobami ludzkimi,
  • kierowania zespołem ludzi,
  • zarządzania zmianą,
  • zarządzania jakością.

Perspektywy zawodowe

Absolwent pozyskuje kompetencje zarówno biznesowe jak i interpersonalne. Absolwent tej specjalności będzie dobrze przygotowany do pracy jako menedżer i praktyk zarządzania organizacją, zarzadzania zasobami ludzkimi i innymi działami organizacji. W odniesieniu do znajomości mechanizmów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami w różnego typu organizacjach, jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach o charakterze gospodarczym jak i administracyjnym.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content