wsh logo

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

KONCEPCJA STUDIÓW W RAMACH SPECJALNOŚCI

Administracja publiczna, aby właściwie spełniać swą podstawową funkcję jaką jest zaspokajanie zbiorowych i indywidualnych potrzeb wspólnoty samorządowej, potrzebuje nowych kadr. Powinny się one składać z osób mających wiedzę oraz świadomość celów, jakie stoją przed nowoczesną administracją publiczną. Sprawnie funkcjonująca administracja publiczna jest fundamentem sprawnego państwa i wymaga wysoko wykwalifikowanych kadr. Specjalność przez nas utworzona daje możliwość sprostania wysokim wymaganiom związanym z uzyskaniem zatrudnienia w nowoczesnej administracji. Celem studiów jest ugruntowanie wiedzy z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych, wyrobienie w studentach umiejętności identyfikacji i analizy oraz praktycznego rozwiązywania problemów, które mogą się pojawić w przyszłej pracy zawodowej. Studia przygotowują absolwenta do pracy w nowoczesnych organach administracji rządowej i samorządu terytorialnego, jak i częściowo w administracji biznesowej, podmiotach gospodarczych, organizacjach pozarządowych i służbie cywilnej. Poza poznaniem problematyki ściśle związanej ze sferą działalności administracji publicznej, studenci poznają wszystkie podstawowe dyscypliny wiedzy prawniczej.

Ukończenie specjalności pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • struktur wszystkich szczebli administracji publicznej,
  • instrumentarium prawnego, które jest związane z pracą w różnorakich jednostkach administracji publicznej oraz w podmiotach, których działalność oparta jest na współpracy z administracją publiczną każdego szczebla,
  • powiązań pomiędzy działaniami administracji a procesami: gospodarczym i społecznym,
  • wiedzy o zasadach funkcjonowania administracji.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent administracji publicznej ma solidne podstawy, aby zostać urzędnikiem średniego i wyższego szczebla lub przedsiębiorcą, który wykorzystuje w swej działalności środki publiczne. Posiada także kwalifikacje do pracy w instytucjach gospodarczych, zarówno publicznych, jak i prywatnych (przedsiębiorstwach, spółkach prawa handlowego, bankach, fundacjach itp.) jako konsultant do spraw prawa publicznego, gospodarczego i administracyjnego. Absolwenci zatrudniani są również na wszystkich szczeblach administracji publicznej, jako specjaliści od przetargów i obsługi petentów. Z łatwością odnajdą się w firmach, w których liczy się rzetelna i gruntowna wiedza z pogranicza prawa, socjologii, zarządzania i administracji.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content