wsh logo

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

KONCEPCJA STUDIÓW w ramach specjalności

Specjalność Zarządzanie kryzysowe koncentruje się na działalności organów administracji publicznej, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, czy reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych. Specjalność przygotowuje studentów do podejmowania kompleksowych i zintegrowanych działań w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze kryzysowym. Absolwenci przygotowani są do sprawnego i skutecznego zarządzania kadrami w sytuacjach kryzysowych, w których wymagana jest współpraca pomiędzy wszystkimi szczeblami administracji publicznej oraz podmiotami spoza tego obszaru.

Ukończenie specjalności pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • System gotowości obronnej państwa,
 • Planowanie obronne,
 • System zarządzania kryzysowego NATO i UE,
 • Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem,
 • Działalność sztabów kryzysowych,
 • Pozarządowe formy bezpieczeństwa,
 • Zadania administracji publicznej w zarządzaniu kryzysowym,
 • Planowanie w zarządzaniu kryzysowym,
 • Zasady opracowywania planów reagowania kryzysowego,
 • Ostrzeganie ludności o zagrożeniach i alarmowanie,
 • Logistyka w sytuacjach kryzysowych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci specjalności przygotowani są  do pracy w: Instytucjach administracji publicznej i jednostkach służb mundurowych, które zajmują się bezpieczeństwem obywateli, zespołach reagowania kryzysowego zarówno na szczeblu regionalnym, jak i centralnym jednostkach administracji publicznej, jednostkach samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content