wsh logo

OBRONNOŚĆ PAŃSTWA

KONCEPCJA STUDIÓW w ramach specjalności

Celem studiów w specjalności Obronność państwa na studiach magisterskich kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu mechanizmów funkcjonowania organów państwowych i administracji publicznej w obszarze prognozowania zagrożeń i budowania potencjału obronnego państwa,  interpretacji i oceny zjawisk i procesów zachodzących w funkcjonowaniu systemu pozamilitarnego, jako ogniwa systemu obronnego, kreowania polityki obronnej państwa w wymiarze narodowym, międzynarodowym i sojuszniczym.

Ukończenie studiów w tej specjalności umożliwi zrozumienie funkcjonowania sił zbrojnych oraz organów państwowych i administracji publicznej na wypadek kryzysu i wojny, zdobycie umiejętności analizy i interpretacji sytuacji i zdarzeń pod kątem zagrożenia militarnego oraz budowania zdolności obronnej państwa.

Ukończenie specjalności pozwala na pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • Kreowania polityki bezpieczeństwa państwa
  • Organizacji potencjału obronnego państwa
  • Funkcjonowania europejskiego i euro – atlantyckiego systemu bezpieczeństwa i obronności
  • Mechanizmów kierowania systemem obronnym państwa
  • Infrastruktury obronnej państwa
  • Mobilizacyjnego rozwinięcia państwa na wypadek kryzysu i wojny.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Specjalność Obronność państwa przygotowuje absolwentów do pracy w jednostkach organizacyjnych administracji publicznej, podmiotach gospodarczych i innych jednostkach organizacyjnych zajmujących się szeroko rozumianą problematyką obronności. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą absolwentowi na podjęcie zatrudnienia w siłach zbrojnych, administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwach przemysłu obronnego, podmiotach gospodarczych, organizacjach pozarządowych i proobronnych oraz innych instytucjach, których działalność ma na celu zapewnianie realizacji zadań w obszarze bezpieczeństwa i obronności, w tym wspierania podsystemu militarnego w celu wzmacniania potencjału obronnego państwa.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content