wsh logo

CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Cyberprzestępczość to specjalność która pozwala studentom zdobyć wiedzę niezbędną do zajmowania stanowisk we wszystkich organizacjach, zajmujących się wykrywaniem oraz zwalczaniem przestępczości związanej z działaniami skierowanymi przeciwko systemom komputerowym i czynami dokonywanymi przy użyciu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych jako narzędzia przestępstwa. Specjalność adresowana jest do osób, które pracują lub zamierzają podjąć pracę na stanowiskach związanych z szeroko rozumianym zjawiskiem cyberprzestępczości – w tym przede wszystkim rządowych instytucji administracyjnych, których zadaniem jest zapewnianie obywatelom bezpieczeństwa – również tego w cyberprzestrzeni. W programie studiów istotną rolę odgrywają zajęcia w formie ćwiczeń i warsztatów, podczas których studenci, poprzez analizy przypadków opisujących rzeczywiste sytuacje problemowe, gry strategiczne, gry symulacyjne nabywają praktyczne umiejętności, niezbędne w działaniach podejmowanych w ramach zapobiegania, wykrywania i zwalczania cyberprzestępczości.

Ukończenie specjalności pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu zwalczania oraz zapobiegania przestępczości w cyberprzestrzeni – ze szczególnym uwzględnieniem:

  • zagadnień dotyczących odpowiedzialności karnej związanej z przestępstwami i wykroczeniami popełnianymi w sieci internetowej,
  • typologii przestępstw odnoszących się do danych, komputerów i sieci Internet, tj.: przestępstw przeciwko poufności, integralności i dostępności danych informatycznych oraz systemów obejmujących m.in.: nielegalny dostęp, nielegalne przechwytywanie danych, naruszenie integralności systemu oraz przestępstwa komputerowe obejmujące fałszerstwo i oszustwo komputerowe,
  • przestępstw związanych z naruszeniem praw autorskich i praw pokrewnych,
  • specyfiki czynów zabronionych ze względu na charakter zawartych informacji, w tym: przestępstw związanych z pornografią dziecięcą i rozpowszechnianiem materiałów o treściach rasistowskich i ksenofobicznych,
  • umiejętności posługiwania się wybranymi metodami, technikami i narzędziami wykrywania przestępstw internetowych.

Perspektywy zawodowe:

Absolwent tej specjalności może podjąć pracę w instytucjach administracji publicznej, takich jak Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Policja, ale również w przedsiębiorstwach prywatnych – firmach ochroniarskich czy detektywistycznych, które w coraz większym zakresie zajmują się działaniami w cyberprzestrzeni. Może też rozpocząć własną działalność gospodarczą, ma szansę na sukces zarówno w branży bezpośrednio związanej z obszarem cyberprzestępczości, jak i w innych sektorach gospodarki.

 

 

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content