wsh logo
studia wsh

Studia magisterskie

czas trwania

Czas trwania: 2 lata (4 semestry)

KONCEPCJA STUDIÓW

Celem kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku pedagogika jest zdobycie wiedzy o możliwościach i ograniczeniach poznania naukowego, zasadach tworzenia teorii edukacyjnych i ich oddziaływania na społeczną rzeczywistość oraz korzyściach płynących ze swobodnego posługiwania się teoriami pedagogicznymi we własnej praktyce zawodowej. Absolwenci nabędą kompetencje metodologiczne, społeczne, komunikacyjne, diagnostyczne, profilaktyczne i organizacyjne. Posłużą one do rozwiązywania aktualnych problemów osób edukowanych i edukujących się, objętych wsparciem. Program studiów, oprócz przedmiotów specjalnościowych, zawiera przedmioty ogólnopedagogiczne, psychologiczne oraz socjologiczne niezbędne do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia wychowania.

Program studiów magisterskich na kierunku pedagogika obejmuje między innymi następujące zagadnienia:

 • Pedagogika ogólna
 • Antropologia kulturowa
 • Logika
 • Współczesne problemy psychologii
 • Współczesne problemy socjologii
 • Współczesne koncepcje filozofii i etyki
 • Edukacja zdrowotna
 • Promocja zdrowia
 • Komunikacja interpersonalna z elementami mediacji
 • Kreowanie postaw przedsiębiorczych
 • Zarządzanie placówkami edukacyjnymi
 • Metodologia badań społecznych
 • Diagnostyka potrzeb społecznych

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Studia uczą sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz diagnozowania jakości pracy placówek edukacyjnych. Kształtują także kompetencje doradcze w zakresie udzielania pomocy w wyborze zawodu oraz planowaniu kariery. Absolwenci będą przygotowani nie tylko do aktywności na rynku pracy, ale także do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej w sferze edukacji. Program kształcenia został opracowany w oparciu o realne potrzeby regionalnego rynku pracy. Studia kształtują umiejętności pozwalające na planowanie własnej praktyki pedagogicznej oraz kierowania placówkami oświatowymi. Studia umożliwiają przygotowanie do pracy na stanowiskach wymagających wysokich kwalifikacji pedagogicznych w placówkach edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych, agendach rządowych, jednostkach samorządu terytorialnego, stowarzyszeniach oraz fundacjach.

CO SIĘ DZIEJE NA KIERUNKU...

Akademicka Pracownia Psychologiczno – Pedagogiczna

Akademicka poradnia psychologiczno-pedagogiczna

Akademicka Pracownia Psychologiczno – Pedagogiczna

Misją Akademickiej Pracowni Psychologiczno-Pedagogicznej jest poszerzanie wiedzy, aktywizowanie zasób u studentów oraz rozwijanie zainteresowań. Niezwykle istotnym elementem jest nabywanie praktycznych umiejętności niezbędnych przy wykonywaniu w przyszłości pracy zawodowej. Kompetencje diagnostyczne, a także terapeutyczne, umiejętność współpracy w zespole interdyscyplinarnym to umiejętności niezbędne w zawodzie psychologa bądź pedagoga. Prócz zdobycia merytorycznej wiedzy oraz praktycznych umiejętności jest możliwość także pracy nad sobą, lepszego poznania siebie a przez to i zrozumienia. Praca nad swoim warsztatem, nad swoimi emocjami to niepowtarzalnie istotny element w powyższych zawodach.

Koło Naukowe Młodych Pedagogów

Koło młodych pedagogów WSH

Koło Naukowe Młodych Pedagogów

Koło Naukowe Młodych Pedagogów Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu prowadzi przedsięwzięcia dotyczące badań naukowych i życia społecznego-kulturalnego.
Cele:
– uczestnictwo bierne i aktywne w konferencjach,  warsztatach, seminariach, oraz imprezach kulturalno-oświatowych,|
-współorganizacja konferencji naukowych,
-stwarzanie warunków ułatwiających studentom poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki,
– rozbudzanie zainteresowań pracą badawczą, naukową i twórczą,

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content