wsh logo

INTERWENCJA KRYZYSOWA

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Zawód pedagoga coraz częściej nie jest kojarzony ze szkołą i z edukacją w klasie szkolnej. Cechą nowoczesnych środowisk edukacyjnych, jest, bowiem ich otwartość społeczna i integracja usług edukacyjnych wokół innych podmiotów niż szkoła. Bez wątpienia przyszłość zawodu pedagoga wiąże się z dynamicznym rozwojem innych środowisk edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych z dominującą rolą pedagoga. Nowoczesny i profesjonalny pedagog na miarę XXI wieku, to szkoła otwarta na aktualne problemy społeczne. Do takich problemów należy dzisiaj, obszar uzależnień, przemoc w rodzinie, nieumiejętność radzenia sobie z wymogami rynku pracy, brak umiejętności postępowania z osobami niepełnosprawnymi, brak sensu życia, depresyjność, stany lękowe prowadzące do kryzysu w rodzinach. Celem kształcenia na specjalności Pedagogika szkolna z interwencją kryzysową  jest przygotowanie profesjonalnych kadr pedagogów szkolnych i pozaszkolnych realizujących zadania edukacyjne i wychowawcze posługując się nowoczesną metodyką i technologią cyfrową.

Program studiów w ramach specjalności obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak:

 • Pedagogika rodziny
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Trening umiejętności interpersonalnych,
 • Techniki i metody interwencji kryzysowej,
 • Metodyka pracy socjoterapeutycznej,
 • Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • Diagnostyka w pracy pedagoga szkolnego,
 • Podstawy prawne i organizacyjne oświaty,
 • Metody i techniki pracy grupowej,
 • Podstawy polityki społecznej,
 • Metodyka pracy pedagoga szkolnego,
 • Interwencja kryzysowa i poradnictwo
 • Podstawy prawa rodzinnego
 • Pomoc społeczna wobec wybranych kategorii podopiecznych

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent specjalności Interwencja kryzysowa, jest przygotowany do pracy w szkole w charakterze pedagoga szkolnego, po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych, regulowanych odrębnymi przepisami.. Może znaleźć zatrudnienie w świetlicy szkolnej lub świetlicy środowiskowej. Jest wyposażony w nowoczesne metody i narzędzia pracy pedagogicznej, które pozwolą mu znaleźć zatrudnienie w placówkach prowadzących alternatywne formy kształcenia, pozostające poza systemem zorganizowanego systemu szkolnictwa. Pedagog, tej specjalności może stanowić ważne ogniwo w pedagogice rodzinnych środowisk zastępczych, oraz w systemie pomocy rodzinom przeżywającym kryzys więzi. Podczas studiów zdobywa wiedzę, kompetencje i umiejętności, które pozwolą podjąć pracę z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w ośrodkach prowadzonych przez organizacje społeczne ukierunkowane na rozwiązywanie problemów przemocy w rodzinie. Ponadto absolwent posiada umiejętność umiejętności praktyczne pozwalające na podjęcie pracy w instytucjach o charakterze interwencyjnym, terapeutycznym i socjoterapeutycznym

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content