wsh logo

Pedagogika wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Celem specjalności  jest wyposażenie studentów w umiejętności profesjonalnego organizowania wczesnej, kompleksowej i systematycznej pomocy dzieciom zagrożonym nieprawidłowym rozwojem; dzieciom z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem w zakresie określonym przez indywidualny program wczesnego wspomagania; przygotowanie studenta do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci o zaburzonym rozwoju psychoruchowym i społecznym.

Podczas zajęć student poznaje warunki organizowania i realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, rozumianego jako wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

  • Podstawy diagnozy psychologicznej dziecka
  • Wsparcie rodziny i dziecka z niepełnosprawnością
  • Polityka społeczna państwa wobec rodzin dzieci z niepełnosprawnością
  • Psychologia rehabilitacji dziecka z niepełnosprawnością
  • Techniki i metody pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Po ukończeniu studiów Absolwent posiada kompetencje do podjęcia zatrudnienia m.in. w:

  • ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i ośrodkach wczesnej interwencji,
  • przedszkolach specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi oraz ogólnodostępnych prowadzących programy wspomagające rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi*,
  •  instytucjach niepublicznych – ośrodkach, fundacjach, stowarzyszeniach i innych placówkach, w których powoływane są zespoły do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • poradniach psychologiczno– pedagogicznych prowadzących program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

* po uzyskaniu wymaganych kwalifikacji określonych w Standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu  nauczyciela  

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content