wsh logo

PSYCHOLOGIA EDUKACJI I INTERWENCJA KRYZYSOWA

KONCEPCJA STUDIÓW W RAMACH SPECJALNOŚCI

Czas pandemii, a jeszcze bardziej czas po jej ustąpieniu obfituje w liczne problemy społecznego i indywidualnego funkcjonowania człowieka. Problemy, z jakimi spotykają się nauczyciele i rodzice na gruncie szkoły, wymaga profesjonalnego wsparcia psychologicznego. Nasilające się problemy depresyjne, wywołane lękiem i izolacja, stają się przyczyną postaw agresywnych, przemocy domowej oraz uzależnień. Program kształcenia na specjalności Psychologia edukacji i interwencja kryzysowa jest skoncentrowany na problematyce edukacji i wsparcia osób w sytuacjach kryzysowych. Edukacja i wychowanie, jako integralny element włączania człowieka w życie społeczne odwołuje się w psychologii, do podstawowych różnic indywidualnych, emocjonalnych obszarów jego funkcjonowania, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych i w poradnictwie. Studia mają na tej specjalności wymiar praktyczny, przygotowują do pracy z dzieckiem, młodzieżą na różnych etapach ich rozwoju społecznego funkcjonowania.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • Psychologia agresji
 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia stresu
 • Interwencja kryzysowa
 • Prawne podstawy interwencji kryzysowej
 • Pomocy ofiarom przestępstw
 • Trening komunikacji interpersonalnej
 • Trening zastępowania agresji
 • Warsztat pracy psychologa szkolnego
 • Warsztat skutecznego pomagania
 • Psychologia różnic indywidualnych

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Psychologia edukacji i interwencja kryzysowa, to specjalność przygotowująca psychologa do pracy w szkole i placówkach oświatowych. Absolwent tej specjalności znajdzie zatrudnienie w Gminnych Ośrodkach dla Ofiar Przemocy, w Ośrodkach Socjoterapii dla Młodzieży, w Punktach Konsultacyjnych, w Centrach Rozwoju Osobowości dla Dzieci i Młodzieży. Zdobyte wykształcenie przydatne jest do pracy w organizacjach pozarządowych realizujących programy wychowawcze, rozwojowe, psychoedukacyjne, profilaktyczne oraz interwencyjne. Absolwent specjalności psychologia wychowawcza może również podjąć zatrudnienie w placówkach wspierających osoby uzależnione oraz ich rodziny.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content